Aug 13, 2022

Cổ thi Việt Nam

Thơ Chữ Hán - Bắc Hành Tạp Lục 北 行 雜 錄 (3) - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jul 07, 2008
Thơ Chữ Hán - Bắc Hành Tạp Lục 北 行 雜 錄 (1) - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jul 07, 2008
Thơ Chữ Hán - Bắc Hành Tạp Lục 北 行 雜 錄 (2) - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jul 07, 2008
Thơ Chữ Hán - Nam Trung Tạp Ngâm 南中雜吟 - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jul 07, 2008
Tặng nhân - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jul 06, 2008
SẮC KHÔNG - Lê Thị Ỷ Lan - Jul 05, 2008
VŨ HẬU TÂN CƯ TỨC SỰ - Bui Tông Hoàn - Jul 05, 2008
ĐINH MÙI CỬU NGUYỆT ĐẠI THỦY - Bui Tông Hoàn - Jul 05, 2008
GIANG THÔN THU VỌNG - Bui Tông Hoàn - Jul 05, 2008
THƯỚNG MINH ĐẾ THI - Bùi Bá Kỳ - Jul 05, 2008
Thanh Hư động ký - Nguyễn Phi Khanh - 阮 飛 卿 - Jul 05, 2008
Bệnh trung hoài Hồng Giang Kiểm Chính (Thu dạ vận) - Nguyễn Phi Khanh - 阮 飛 卿 - Jul 04, 2008
Đông ngạn xuân mộng - Nguyễn Phi Khanh - 阮 飛 卿 - Jul 04, 2008
Đại thánh Hựu quốc tự tảo khởi - Nguyễn Phi Khanh - 阮 飛 卿 - Jul 04, 2008
Trách đời - Nguyễn Công Trứ (1778-1858) - Jul 03, 2008
Thế thái nhân tình - Nguyễn Công Trứ (1778-1858) - Jul 03, 2008
Thú ẩn dật - Nguyễn Công Trứ (1778-1858) - Jul 03, 2008
Gia Huấn Ca - Nguyễn Trãi - 阮 廌 - Jul 03, 2008
Thất thập tự thọ - Nguyễn Công Trứ (1778-1858) - Jul 03, 2008
Hoạ Uy Viễn Thất thập tự thọ - Cao Bá Quát - 高伯适 - Jul 03, 2008
Đề Trấn Vũ miếu - Cao Bá Quát - 高伯适 - Jul 03, 2008
Đề sát viện Bùi công - Cao Bá Quát - 高伯适 - Jul 03, 2008
Đến làng Đông Du, đêm ngủ dỗ - Cao Bá Quát - 高伯适 - Jul 03, 2008
Ghẹo cô hàng chiếu - Nguyễn Trãi - 阮 廌 - Jul 02, 2008
Ðề Nam Hoa thiền phòng - Nguyễn Trãi - 阮 廌 - Jul 02, 2008