Jul 12, 2020

Hình ảnh & Âm nhạc

  Web Hình ảnh Video Tin tức Bản đồ ThêmCác công cụ tìm kiếm   Tìm kiếm an toàn                 Kết quả Tìm kiếm       Kết quả Tìm kiếm                               
                           .....       .....   .....                         HÌNH ĐỘNG NHỮNG BÔNG HOA TUYỆT ĐẸP                       Hjnh
  Nhất bát thiên gia phạn, Cô thân vạn lý du Kỳ vi sanh tử sự, Giáo hoá độ Xuân Thu. (Một bát cơm ngàn nhà, Thân chơi muôn dặm xa Mắt xanh xem trần thế, Mây trắng hỏi đường qua.) Thân mời quý vị đọc thêm: http://phatgiaoaluoi.com/…/Doi-song/Co-than-van-ly-du-3379/…         <img src="/images/file/n0w0Lmcx0QgBAZ1G/ball.gif" data-info="14,14" title="ball" alt="ball" align="middle" border="0" height="14" hspace="5" vspace="5" width="14"/>Xem hình Slide show <img src="/images/file/n0w0Lmcx0QgBAZ1G/ball.gif" data-info="14,14" title="ball" alt="ball" align="middle" border="0" height="14" hspace="5" vspace="5" width="14"/>Xem thêm 30 câu thư pháp <img title="thuphap-hanhtue050-large" alt="thuphap-hanhtue050-large" data-info="782,600" style="float: none; margin: 5px;" src="/images/file/EtXvDmEx0QgBAEkk/w600/thuphap-hanhtue050-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue049-large" alt="thuphap-hanhtue049-large" data-info="782,600" src="/images/file/uHbtDmEx0QgBAKhr/w600/thuphap-hanhtue049-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue048-large" alt="thuphap-hanhtue048-large" data-info="782,600" src="/images/file/MrDoDmEx0QgBAPUF/w600/thuphap-hanhtue048-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue047-large" alt="thuphap-hanhtue047-large" data-info="782,600" src="/images/file/OE7mDmEx0QgBAE0O/w600/thuphap-hanhtue047-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue046-large" alt="thuphap-hanhtue046-large" data-info="782,600" src="/images/file/De_jDmEx0QgBAORs/w600/thuphap-hanhtue046-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue045-large" alt="thuphap-hanhtue045-large" data-info="782,600" src="/images/file/hYnhDmEx0QgBAGFO/w600/thuphap-hanhtue045-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue044-large" alt="thuphap-hanhtue044-large" data-info="782,600" src="/images/file/PCbfDmEx0QgBAFZ2/w600/thuphap-hanhtue044-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue043-large" alt="thuphap-hanhtue043-large" data-info="782,600" src="/images/file/yV_aDmEx0QgBAH5e/w600/thuphap-hanhtue043-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue042-large" alt="thuphap-hanhtue042-large" data-info="782,600" src="/images/file/XZ_VDmEx0QgBAAJw/w600/thuphap-hanhtue042-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue041-large" alt="thuphap-hanhtue041-large" data-info="782,600" src="/images/file/RTvTDmEx0QgBADBh/w600/thuphap-hanhtue041-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue040-large" alt="thuphap-hanhtue040-large" data-info="782,600" src="/images/file/79jQDmEx0QgBACBD/w600/thuphap-hanhtue040-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img title="thuphap-hanhtue039-large" alt="thuphap-hanhtue039-large" data-info="782,600" style="float: none; margin: 5px;" src="/images/file/lHbODmEx0QgBAI1U/w600/thuphap-hanhtue039-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue038-large" alt="thuphap-hanhtue038-large" data-info="782,600" src="/images/file/TxTMDmEx0QgBAGBF/w600/thuphap-hanhtue038-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue037-large" alt="thuphap-hanhtue037-large" data-info="782,600" src="/images/file/6rTJDmEx0QgBAMZw/w600/thuphap-hanhtue037-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue036-large" alt="thuphap-hanhtue036-large" data-info="782,600" src="/images/file/RFLHDmEx0QgBAPkt/w600/thuphap-hanhtue036-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue035-large" alt="thuphap-hanhtue035-large" data-info="782,600" src="/images/file/ku7EDmEx0QgBAFkr/w600/thuphap-hanhtue035-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue034-large" alt="thuphap-hanhtue034-large" data-info="782,600" src="/images/file/yCXADmEx0QgBAER5/w600/thuphap-hanhtue034-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue033-large" alt="thuphap-hanhtue033-large" data-info="782,600" src="/images/file/EGG7DmEx0QgBAEQR/w600/thuphap-hanhtue033-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue032-large" alt="thuphap-hanhtue032-large" data-info="782,600" src="/images/file/BD20DmEx0QgBAB9o/w600/thuphap-hanhtue032-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue031-large" alt="thuphap-hanhtue031-large" data-info="782,600" src="/images/file/E3ivDmEx0QgBAANH/w600/thuphap-hanhtue031-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue030-large" alt="thuphap-hanhtue030-large" data-info="782,600" src="/images/file/QwCaDmEx0QgBAKUf/w600/thuphap-hanhtue030-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue029-large" alt="thuphap-hanhtue029-large" data-info="782,600" src="/images/file/onyQDmEx0QgBAIs0/w600/thuphap-hanhtue029-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue028-large" alt="thuphap-hanhtue028-large" data-info="782,600" src="/images/file/JFGJDmEx0QgBAHxv/w600/thuphap-hanhtue028-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue027-large" alt="thuphap-hanhtue027-large" data-info="782,600" src="/images/file/Jo-EDmEx0QgBAIx1/w600/thuphap-hanhtue027-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue026-large" alt="thuphap-hanhtue026-large" data-info="782,600" src="/images/file/LS2CDmEx0QgBAMQX/w600/thuphap-hanhtue026-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue025-large" alt="thuphap-hanhtue025-large" data-info="782,600" src="/images/file/HMl_DmEx0QgBAL4t/w600/thuphap-hanhtue025-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue024-large" alt="thuphap-hanhtue024-large" data-info="782,600" src="/images/file/-Wh9DmEx0QgBAOFy/w600/thuphap-hanhtue024-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue023-large" alt="thuphap-hanhtue023-large" data-info="782,600" src="/images/file/9QJ7DmEx0QgBACoh/w600/thuphap-hanhtue023-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue022-large" alt="thuphap-hanhtue022-large" data-info="782,600" src="/images/file/O6J4DmEx0QgBAKhk/w600/thuphap-hanhtue022-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue021-large" alt="thuphap-hanhtue021-large" data-info="782,600" src="/images/file/Uz92DmEx0QgBAMxq/w600/thuphap-hanhtue021-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue020-large" alt="thuphap-hanhtue020-large" data-info="782,600" src="/images/file/cdpzDmEx0QgBAJYO/w600/thuphap-hanhtue020-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue019-large" alt="thuphap-hanhtue019-large" data-info="782,600" src="/images/file/G3hxDmEx0QgBAMsS/w600/thuphap-hanhtue019-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue018-large" alt="thuphap-hanhtue018-large" data-info="782,600" src="/images/file/uCttDmEx0QgBABVo/w600/thuphap-hanhtue018-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue017-large" alt="thuphap-hanhtue017-large" data-info="782,600" src="/images/file/Ln1qDmEx0QgBAJt4/w600/thuphap-hanhtue017-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue016-large" alt="thuphap-hanhtue016-large" data-info="782,600" src="/images/file/xYxlDmEx0QgBAP0y/w600/thuphap-hanhtue016-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue015-large" alt="thuphap-hanhtue015-large" data-info="782,600" src="/images/file/8iljDmEx0QgBAA0Q/w600/thuphap-hanhtue015-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue014-large" alt="thuphap-hanhtue014-large" data-info="782,600" src="/images/file/_AVcDmEx0QgBAIRp/w600/thuphap-hanhtue014-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue013-large" alt="thuphap-hanhtue013-large" data-info="782,600" src="/images/file/mqNZDmEx0QgBAE8I/w600/thuphap-hanhtue013-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue012-large" alt="thuphap-hanhtue012-large" data-info="782,600" src="/images/file/7UBXDmEx0QgBAH0H/w600/thuphap-hanhtue012-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue011-large" alt="thuphap-hanhtue011-large" data-info="782,600" src="/images/file/Et5UDmEx0QgBAL01/w600/thuphap-hanhtue011-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue010-large" alt="thuphap-hanhtue010-large" data-info="782,600" src="/images/file/GxlQDmEx0QgBANgF/w600/thuphap-hanhtue010-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue009-large" alt="thuphap-hanhtue009-large" data-info="782,600" src="/images/file/qLVNDmEx0QgBAMId/w600/thuphap-hanhtue009-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue008-large" alt="thuphap-hanhtue008-large" data-info="782,600" src="/images/file/jFVLDmEx0QgBANJV/w600/thuphap-hanhtue008-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue007-large" alt="thuphap-hanhtue007-large" data-info="782,600" src="/images/file/OvBIDmEx0QgBAHdy/w600/thuphap-hanhtue007-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue006-large" alt="thuphap-hanhtue006-large" data-info="782,600" src="/images/file/mzBEDmEx0QgBAAhn/w600/thuphap-hanhtue006-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue005-large" alt="thuphap-hanhtue005-large" data-info="782,600" src="/images/file/0cpBDmEx0QgBAPxT/w600/thuphap-hanhtue005-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue004-large" alt="thuphap-hanhtue004-large" data-info="782,600" src="/images/file/TGc_DmEx0QgBAG1E/w600/thuphap-hanhtue004-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue003-large" alt="thuphap-hanhtue003-large" data-info="782,600" src="/images/file/PAc9DmEx0QgBAI9O/w600/thuphap-hanhtue003-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue002-large" alt="thuphap-hanhtue002-large" data-info="782,600" src="/images/file/2qQ6DmEx0QgBAMJa/w600/thuphap-hanhtue002-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/><img style="float: none; margin: 5px;" title="thuphap-hanhtue001-large" alt="thuphap-hanhtue001-large" data-info="782,600" src="/images/file/hkQ4DmEx0QgBAEZ4/w600/thuphap-hanhtue001-large.jpg" border="0" height="460" hspace="5" vspace="5" width="600"/> Tag : Thư pháp                                          
  Đăng Bởi Một Thế Giới                    11:49 07-12-2015 Đà Lạt luôn được mệnh danh là thành phố của sương mù. Không nơi đâu trên đất nước hình chử S này, sương bạt ngàn như thế, quanh năm như thế, triền miên như thế. Sáng sớm và có khi cả chiều tối, sương giăng khắp chốn, tạo cho cảnh vật một màm hư ảo. Sương Đà lạt không buốt giá, không rét mướt như sương Sapa, sương Đà Lạt hoà trong nắng sớm. Vào những tinh mơ, sương Đà Lạt nhẹ nhàng , bềnh bồng như một tấm khăn choàng lớn quấn quanh đỉnh Lang Biang còn đang ngái ngủ. Sương Đà Lạt êm ái, mơ hồ, giống như làn khói mờ mịt lan tỏa trên mặt Hồ Xuân Hương. Trên những đồi thông nở đầy hoa bất tử, hoa Panceé dại khờ, sương như dẫn hồn người vào một giấc mơ êm đềm, dịu ngọt.. Cũng trong làn sương đó, trong không khí lành lạnh, người lữ khách với ly cà phê chầm chậm rơi, bỗng thơm lừng khắp căn quán gỗ lưng chừng đồi. Hương thơm đậm đà quyến rũ, lẫn quất, không tan đi. Sương đã khiến du khách không chỉ uống thứ cà phê đen sánh mà còn như uống cả mùi hương, uống cả cảm xúc tích tụ cả đất trời trong ngần và bình yên của buổi sang. Sương Đà Lạt giống như một đặc ân của đất trời, chỉ cần phủ nhẹ lên vạn vật thì mọi thứ có một màu sắc bí ẩn. Khi những đôi tình nhân dạo bước quanh Hồ Xuân Hương, sương cũng đã toả giăng phủ mênh mông. Qua màn sương, Trăng Đà Lạt dường như thật to, thật gần gũi, mềm mại và thật êm đềm lãng mạn. Tưởng như có thể kiểng chân mà hái được trăng cho riêng mình. Tiếng dế gáy, tiếng côn trùng như xa xôi, mơ hồ, khắc khoải. Dưới tàn thông rì rào gió thoảng, tiếng con chim đêm gọi bầy tha thiết, bơ vơ. Với bao cảm xúc lắng động, bước chân ai đó chậm hơn, bàn tay nắm bàn tay chặt hơn và ngôn ngữ trái tim dường như rõ ràng hơn. Bất chợt, mùi hương ngọc lan nhà ai lan tỏa, da diết, nồng nàn hơn bao giờ hết. Người lữ khách của đêm thảng thốt nhận ra rằng khoảng khắc này có thể in dấu trong ký ức của mình, hôm nay và mãi mãi về sau.                       Phạm Anh Dũng -- Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "yksb3". Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến yksb3+unsubscribe@googlegroups.com. Để có thêm tùy chọn, hãy truy cập https://groups.google.com/d/optout.
TRULY AMAZING PHOTOS   Each year in February, the sun's angle is such that  Horsetail Falls waterfall lights up like fire. Yosemite, USA Houseboat,  Iceland. Panda,scared after the earthquake in  Japan, embraced the leg of a policeman.   Kalapana, Hawaii where the sea meets the lava. Beijing Airport by night.   Two year-old Chimpanzee feeding milk  to "Aorn",a small tiger 60 days old.   Ducks tend to continue throughout life to be seen in birth order, whether or not by their mother. Highway in Japan with snow more  than 10 meters high.Unbelievable.   Spectacular rice fields in China.   Austria's Green Lake is a beautiful park in winter.   The snow melts in summer and creates a very clear lake.     Undersea tunnel linking Swedenand Denmark.     The world's highest swimming pool is located  in the skyscraper Marina Bay Sands, Singapore.     Amazing lightning storm over the Grand Canyon.     Baby chameleons.     Beautiful image of a panda bear helping another.         "The Road to Heaven", a place in Ireland  where every two years the stars align with the road.     World's Largest Swimming Pool in San Alfonso, Chile.  More than 1,000 yards long.     Crystal Palace. Madrid.       ''Heaven's Gate",   Zhangjiajie Tianmen Mountain, China .     The Northern Lights, Alaska.       The white owl.  Spectacular.         The famous'' Rosa Moss Bridges", Ireland.     Eiffel Tower.  Romantic and beautiful Paris, France.     Road to Hana, Maui,  Hawaii.     Restaurant hanging,  Belgium.     Sea otters hold hands while they sleep  in case the current changes, so they awaken together.     There are animals with more  sensitivity than many people.     Fireman giving drink to a baby Koala in Australia fires.     Amazing view of Manhattan,  New York from above.     Frozen bubbles in the Canadian Rockies, Canada.     An Iridescent spiral cloud in Himalayas.  Phenomenon observed on October 18, 2009.     View of the semi-submerged cataract, Hawaii.     Northern lights over the  Rocky Mountains in Canada         A pink lake, due to the harmless bacteria of  Retba Lake, north of the Cap Vert peninsula of Senegal.     This dog saved her puppies from a fire at home  and put them safely in one of the fire trucks     Infinite Cave, Vietnam     "If you are depressed you are living in the past. If you are anxious you are living in the future. If you are at peace you are living in the present." -- Lao Tzu
          Thanh Long Hồi Đầu                               Cõi Trời Trên Đường Núi Tam Kiệt Vị Thiên Tướng Sương Hồ Lãng Du Mắt Thần Linh     Nơi Thượng Giới
            Bộ sưu tập Hình động hoa hồng đẹp, Hinh dong hoa hong dep; gồm các Hình động đẹp về Hoa hồng đỏ, Hoa hồng xanh đủ mọi thể loại. Mỗi hình một vẻ đẹp riêng: Hình động hoa hồng đẹp, Hinh dong hoa hong dep Hình động hoa hồng đẹp, Hinh dong hoa hong dep Hình động hoa hồng đẹp, Hinh dong hoa hong dep Hình động hoa hồng đẹp, Hinh dong hoa hong dep Hình động hoa hồng đẹp, Hinh dong hoa hong dep Hình động hoa hồng đẹp, Hinh dong hoa hong dep Hình động hoa hồng đẹp, Hinh dong hoa hong dep Hình động hoa hồng đẹp, Hinh dong hoa hong dep Chúc mọi người online vui vẻ trên Blog Hình động đẹp                                                
                                                        http://www.chutluulai.net/forums/showthread.php?t=7694                                                              
                                                                                           
YẾM NÂU                                   
Seoul 1953:  Saigon xưa: Mẫu quảng cáo cho xe Vedette đời 1953 này lấy bối cảnh ở Chợ Lớn. Dường như các mẫu quảng cáo này hướng đến đối tượng là các thương nhân người Hoa thành đạt ở khu vực Chợ Lớn. Hãng xe hơi Peugeot có trụ sở ở Sài Gòn và Phnom Penh. Mẫu quảng cáo của hãng này khoe khéo quy mô bề thế của tòa nhà Jean Comte, nơi đặt showroom của hãng ở Sài Gòn. Mẫu quảng cáo của hãng xe hơi Simca lấy hình ảnh tòa trụ sở ở Hà Nội, ngay nay nằm trên đường Hai Bà Trưng. Mẫu quảng cáo cho xe đạp máy Motoconfort có hậu cảnh là đài phun nước ở đại lộ Charne, nay là đại lộ Nguyễn Huệ. Sài Gòn sau 1953 Seoul 2010: Saigon 2010: http://viettinnhanh.net/News/Xahoi/2…g-dau-nam.aspx
   
               
       
                              Perfect quote !.
^^^^^^^^^SPECIAL SONG : https://www.youtube.com/watch?v=lE0hqVAtSiU ^^^^^^^^^THE BEST OF TRINH CONG SON SONGS PLAYLIST https://www.youtube.com/playlist?list=PLuUrrk8zYVhN8HdhW6U3dbthaALUz5p0b Moi qui than huu thuong thuc TRAN NANG PHUNG   Attachments area   Preview YouTube video HẠ TRẮNG - KYO YORK (Viet + English)                            
  Kết quả tìm kiếm  
Những hình ảnh trẻ nhỏ phải lao động nặng nhọc dưới đây khiến mỗi người xem không khỏi ngậm ngùi, xót xa: Em bé trần truồng vùi mình trong bùn nhớp nháp để nhặt cá, cua, ốc kiếm sống qua ngày.     Từ rất nhỏ, những em bé nông thôn này đã phải "lăn lộn" trên những cánh đồng nắng cháy làm công việc đồng áng.   Bất chấp cái nắng như thiêu đốt, hơn chục đứa trẻ vẫn ngụp lặn dưới con sông *c ngầu để mót vàng cám lấy tiền ăn học và đỡ đần bố mẹ.   Những bó củi nặng hơn cả trọng lượng cơ thể các em vẫn đè lên những đôi vai ấy mỗi ngày Hình ảnh những bé gái vùng cao trên đôi chân trần mặc giá rét hay nắng cháy đi chăn trâu, kiếm củi đã trở thành hình ảnh quen thuộc  
       
  Hoa Uu dam Hoa Vo Uuu                                                                                     Kết quả Tìm kiếm                                            
Chẳng ai biết đến mẹ tôi, bạc phơ mái tóc bên trời hoa mơ. Còng lưng gánh chịu gió mưa,... Áo nâu mẹ vẫn bạc bên nắng chờ. (Đồng Đức Bốn - Trở Về Với Mẹ Ta Thôi) Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm, gió chiều tỏa hương vai ấm. Đêm mơ thấy tình đi nhè1 nhẹ, mà nhớ em ngày xa săm. (Trần Quang Lộc – Cho Tôi Lại Từ Đầu) Lời hẹn ước em nghiêng đầu tóc xõa. Để than van sầu thiên cổ theo nhau. Hồn tuổi trẻ bay trở về giữa dạ. Nhờ dung nhan em bất tuyệt xuân đầu. (Bùi Giáng - Giòng Sông) Tôi nép thân trên mảnh thuyền mong manh sương gió. Như một người tìm đường về nơi đáy mồ. Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ, vì tôi muốn lại kiếp con người, muốn cuộc đời còn có những nụ cười. (Nam Lộc - Xin Đời Một Nụ Cười) Có tiếng rao sao nghe lạc lỏng giữa phố chiều lao xao, có tiếng rao nghe xơ xác xanh xao khuất sau hàng phố cao. (Võ Thiện Thanh - Tiếng Rao) With compassion in our heart, every thought, word and deed can bring about a miracle. (Thich Nhat Hanh) Nghiêng xuống tuổi thơ tôi, bóng chùa như truyện cổ. Nghiêng xuống dòng sông tôi, bóng chùa là nỗi nhớ.(Phan Kỷ Sửu - Mái Chùa Quê Hương) Bóng dáng Quỳnh Thư.
  Web Hình ảnh Video Tin tức Bản đồ ThêmCác công cụ tìm kiếm Tìm kiếm an toàn                                 Kết quả Tìm kiếm    
  Hát bội trong trang phục hóa trang  Những người lính ở SG vào năm 1872   Một khu họp chợ ở Sài Gòn...thể hiện nhiều nhiều sắc dân cùng sinh hoạt trong xã hội thời đó ... Hình rong chơi trẻ em .... Một khung cảnh nhà quê Vĩnh long vào năm 1872 Hình họp mặt giữa người Việt và người Hoa ( Chắc là đang nhậu nhẹt và hút xách ) Một người bán hàng và đứa bé chăn vịt  ở Hà Tiên vào năm 1872. Hai vợ chồng trong một gia đình quan lại nhà Thanh ?  (Người Hoa ở Chợ Lớn vào khoảng năm 1872.)
Bầu trời xanh và những đám mây trắng sẽ tạo cho chúng ta cảm giác yên bình và đầy sức sống hơn, hãy thả hồn vào trời mây qua bộ hình nền bầu trời xanh này nhé.   HÌNH NỀN CÙNG CHỦ ĐỀ 19 Hình ảnh nền đẹp nhất về nước Đức 19 hình ảnh nền đẹp nhất về đất nước và con người Hàn Quốc 19 hình ảnh nền đẹp nhất Tết 2015 LEAVE A REPLY  
  Kết quả Tìm kiếm