Dec 02, 2020

Tác giả

Bùi Bá Kỳ
BÙI BÁ KỲ

( ? )

Tiểu sử

Chưa rõ sinh và mất năm nào, Bùi Bá Kỳ làng Phù Nội châu Hạ Hồng.

Vì là họ ngoại của nhà Trần, nên ngay từ hồi còn nhỏ, Bùi Bá Kỳ đã được hầu hạ cạnh vua. Khi lớn lên, làm quan đến ngũ phẩm và từng là một tỳ tướng của Trần Khát Chân.

Sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đã tìm mọi cách để giết hại con cháu nhà Trần. Bùi Bá Kỳ do đó sợ bị vạ, bèn chạy đi cầu cứu nhà Minh đem quân sang diệt nhà Hồ. Về khách quan mà nói, Bùi Bá Kỳ đã làm cái việc "rước voi về giày mả tổ" mà không tự biết.

Tác phẩm: hiện còn 1 bài thơ và 1 bài biểu.

Tất cả các bài của tác giả Bùi Bá Kỳ:

THƯỚNG MINH ĐẾ THI - Cổ thi Việt Nam - Jul 05, 2008