Mar 02, 2024

Đường thi Trung Quốc

Cố Hương Đọc Và Giới Thiệu Trang Thơ Đường - Cố Hương - Jan 14, 2024
Đằng Vương các tự - 滕王閣序 - Vương Bột - 王勃 (649 - 675) - Jan 06, 2024
Thu Hứng 8 kỳ - Đỗ Phủ ( 8 bài Thu Hứng ) - Đỗ Phủ - 杜甫 - Jan 06, 2024
Bạch đầu ngâm - Nguyên tác: Lý Bạch - Lý Bạch (701 - 762) - Jan 06, 2024
Chính Khí Ca (Văn Thiên Tường - 文天祥, Trung Quốc) - Văn Thiên Tường (文天祥) - 1236 -1283) - Jan 06, 2024
Tặng Tỳ - Thôi Giao - Thôi Giao - Jan 05, 2024
Phong tật chu trung phục chẩm thư hoài tam thập lục vận, phụng Trình Hồ Nam thân hữu - Đỗ Phủ - 杜甫 - Jan 05, 2024
Xuân dạ Lạc thành văn địch - Lý Bạch (701 - 762) - Jan 05, 2024
Ẩm tửu khán mẫu đơn - Lưu Vũ Tích 劉禹錫 (772 - 842) - Jan 05, 2024
Đảo y thiên - Bài ca đập áo - Lý Bạch (701 - 762) - Jan 05, 2024
🌺 Cố Hương Đọc Và Giới Thiệu Trang Thơ Đường - Cố Hương - Jan 04, 2024
Cố Hương Đọc Và Giới Thiệu Trang Thơ Đường - Cố Hương - Nov 01, 2023
Tương Tiến Tửu - Mời Uống Rượu - Lý Bạch - Lý Bạch (701 - 762) - Jun 10, 2023
Cố Hương Giới thiệu những bài C. H. đã post trên mục Diễn Đàn - Cố Hương - Jun 03, 2023
Đề Đô Thành Nam Trang - Thôi Hộ (崔 護) - (742 – 805) - Sep 09, 2022
Lậu Thất Minh - Bài minh về căn nhà quê mùa - Lưu Vũ Tích 劉禹錫 (772 - 842) - Sep 09, 2022
Tặng Mạnh Hạo Nhiên - 贈孟浩然 - Lý Bạch (701 - 762) - Sep 09, 2022
Yên ca hành kỳ 1 - Thu phong 燕歌行其一-秋風 - Tào Phi 曹丕 (187-226) - Sep 09, 2022
Thơ Đường Và Tranh - Nhiều Tác Giả - Sep 09, 2022
Đăng U Châu Đài Ca - Trần Tử Ngang 陳子昂 (661-702) - Sep 09, 2022
Đề cúc hoa 題菊花 - Hoàng Sào 黄巢 (?-884), - Sep 09, 2022
Khúc hát Vị Thành 二使安西 • Tiễn Nguyên nhị đi sứ An Tây - Vương Duy - 王 維 - Sep 09, 2022
Đăng Cao - Nguyên tác: Đổ Phủ ( 登高 ) - Đỗ Phủ - 杜甫 - Sep 09, 2022
Bả tửu vấn nguyệt - 把 酒 問 月 (nhac cô Tô hành) - Lý Bạch (701 - 762) - Sep 08, 2022
Thục Tiên Chủ Miếu - Lưu Vũ Tích 劉禹錫 (772 - 842) - Sep 08, 2022