Aug 08, 2020

Đường thi Trung Quốc

Khúc Giang Đối Tửu Ky II 曲江其二 - Đỗ Phủ - 杜甫 - Jul 31, 2020
Thù Lý Mục kiến ký - 酬李穆見寄 - Lưu Trường Khanh - 劉長卿 - Apr 14, 2018
Chiêu Quân oán 昭君怨 • Nỗi oán của Chiêu Quân - Vương Tường 王牆, Vương Chiêu Quân - Apr 05, 2018
Xuân nhật Tây Hồ ký tạ pháp - Tào Vận - Âu Dương Tu - 歐 陽 修 - Feb 15, 2018
Thơ Đường Và Tranh - Nhiều Tác Giả - Oct 26, 2017
Thu Hứng 8 kỳ - Đỗ Phủ ( 8 bài Thu Hứng ) - Đỗ Phủ - 杜甫 - Sep 28, 2017
Đăng Kim-Lăng Phụng-Hoàng đài - Lý Bạch (701 - 762) - Feb 26, 2017
Tương Tiến Tửu - Mời Uống Rượu - Lý Bạch - Lý Bạch (701 - 762) - Jan 30, 2017
Tĩnh Dạ Tứ 静夜思 - Nỗi lòng đêm trăng - Lý Bạch (701 - 762) - Jan 30, 2017
Tạp Thi / Khe Chim Kêu / Tống Biệt - Vương Duy - 王 維 - Jan 16, 2017
Đăng Cao - Nguyên tác: Đổ Phủ ( 登高 ) - Đỗ Phủ - 杜甫 - Jan 14, 2017
Khốc Mạnh Hạo Nhiên - Vương Duy - 王 維 - Jan 14, 2017
Tương Tư 相 思 / Tình Ca Đậu Đỏ - Vương Duy - 王 維 - Jan 14, 2017
Trì bạn kỳ 1 - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Nov 09, 2016
Lậu Thất Minh - Bài minh về căn nhà quê mùa - Lưu Vũ Tích - Sep 30, 2016
Đề Đô Thành Nam Trang - Thôi Hộ (崔 護) - (742 – 805) - Feb 22, 2016
Xuân Nhật Độc Chước - Lý Bạch (701 - 762) - Feb 18, 2016
Xuân Tứ I & II - Giả Chí 賈至 (718-772) - Sep 26, 2015
Văn nhạn 聞雁 • Nghe tiếng chim nhạn - Vi Ứng Vật 韋應物 - May 01, 2015
Phùng Tuyết Túc Phù Dung Quán Chủ Nhân - Lưu Trường Khanh - 劉長卿 - Apr 30, 2015
Thu Dạ Ký Khâu Nhị Thập Nhị Viên Ngoại - Vi Ứng Vật 韋應物 - Apr 29, 2015
Mại thán ông 賣炭翁 • Ông lão mua than - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Apr 06, 2015
Đại Lâm tự đào hoa 大林寺桃花 - Hoa đào chùa Đại Lâm - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Apr 06, 2015
Khách chí 客至 • Khách đến thăm - Đỗ Phủ - 杜甫 - Apr 06, 2015
Hoa Phi Hoa - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Apr 03, 2015