Mar 27, 2023

Đường thi Trung Quốc

Giới thiệu những bài tác giả Cố Hương post trên mục Diễn Đàn - Cố Hương - Mar 08, 2023
Đề Đô Thành Nam Trang - Thôi Hộ (崔 護) - (742 – 805) - Sep 09, 2022
Lậu Thất Minh - Bài minh về căn nhà quê mùa - Lưu Vũ Tích 劉禹錫 (772 - 842) - Sep 09, 2022
Tặng Mạnh Hạo Nhiên - 贈孟浩然 - Lý Bạch (701 - 762) - Sep 09, 2022
Ẩm tửu khán mẫu đơn - Lưu Vũ Tích 劉禹錫 (772 - 842) - Sep 09, 2022
Yên ca hành kỳ 1 - Thu phong 燕歌行其一-秋風 - Tào Phi 曹丕 (187-226) - Sep 09, 2022
Thơ Đường Và Tranh - Nhiều Tác Giả - Sep 09, 2022
Đăng U Châu Đài Ca - Trần Tử Ngang 陳子昂 (661-702) - Sep 09, 2022
Đề cúc hoa 題菊花 - Hoàng Sào 黄巢 (?-884), - Sep 09, 2022
Khúc hát Vị Thành 二使安西 • Tiễn Nguyên nhị đi sứ An Tây - Vương Duy - 王 維 - Sep 09, 2022
Đăng Cao - Nguyên tác: Đổ Phủ ( 登高 ) - Đỗ Phủ - 杜甫 - Sep 09, 2022
Bả tửu vấn nguyệt - 把 酒 問 月 (nhac cô Tô hành) - Lý Bạch (701 - 762) - Sep 08, 2022
Thục Tiên Chủ Miếu - Lưu Vũ Tích 劉禹錫 (772 - 842) - Sep 08, 2022
Thu Hứng 8 kỳ - Đỗ Phủ ( 8 bài Thu Hứng ) - Đỗ Phủ - 杜甫 - Sep 08, 2022
Đàn Cầm - Lưu Trường Khanh. - Lưu Trường Khanh - 劉長卿 - Sep 08, 2022
Giang Tuyết (Duong Xuân Bạch Tuyết) - Liễu Tông Nguyên - 柳宗元 - Sep 08, 2022
Lũng Tây Hành - Trần Đào - Sep 08, 2022
Tĩnh Dạ Tứ 静夜思 - Nỗi lòng đêm trăng - Lý Bạch (701 - 762) - Sep 08, 2022
Mô ngư nhi - Nhạn khâu 摸魚兒-雁丘 • Mô ngư nhi - Mồ chim nhạn - Nguyên Hiếu Vấn 元好問 - Sep 08, 2022
Mại thán ông 賣炭翁 • Ông lão mua than - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Sep 08, 2022
Xuân nhật Tây Hồ ký tạ pháp [Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu] - Âu Dương Tu - 歐 陽 修 - Sep 08, 2022
Xuân dạ Lạc thành văn địch - Lý Bạch (701 - 762) - Sep 08, 2022
Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ - Vương Duy - 王 維 - Sep 08, 2022
Vọng xuân từ kỳ 1 - 2 - 3 & 4 (Tiết Đào - 薛濤) - Tiết Đào 薛濤 (768-831), - Sep 08, 2022
Ai giang đầu 哀江頭 - Đỗ Phủ - 杜甫 - Sep 08, 2022