Aug 12, 2022

Đường thi Trung Quốc

Lũng Tây Hành - Trần Đào - Aug 12, 2022
Yến Tử Từ - Dương Duy Trinh 楊維楨 (1296-1370) - Sep 29, 2020
Trúc Chi Từ 竹枝詞 - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Sep 29, 2020
Biệt Lý Nhân Phủ   - Bạch Ngọc Thiềm 白玉蟾 (1194-1229) - Sep 13, 2020
Chùm Thơ Đường Luật Thể Loại Ngũ Bộ Xa Luân - Nhà Quê - Sep 12, 2020
Đỗ Quyên Hành 杜鵑行 - Bạch Ngọc Thiềm 白玉蟾 (1194-1229) - Sep 12, 2020
Mai Song & Tống Biệt - Bạch Ngọc Thiềm 白玉蟾 (1194-1229) - Sep 11, 2020
Ngọc Hồ Hiên - Bạch Ngọc Thiềm 白玉蟾 (1194-1229) - Sep 10, 2020
Tì Bà đình - Tổ Vô Trạch 祖無擇 : - Sep 08, 2020
Lãng Đào Sa - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Sep 07, 2020
Dương Liễu Chi - Hoà Ngưng 和凝 (898-955) - Sep 07, 2020
Lâm Chiêu ngục trung thi / Bi phẫn thi - Lâm Chiêu 林昭 - Sep 05, 2020
Huyết Thi đề y trung / Chiếm lĩnh Nam Kinh - Lâm Chiêu 林昭 - Sep 05, 2020
Đọc Lại Thơ Đường: Tương Tiến Tửu - Lý Bạch (701 - 762) - Aug 16, 2020
Trúc Chi Từ 竹枝詞二首其一 - Lưu Vũ Tích 劉禹錫 (772 - 842) - Aug 16, 2020
Lậu Thất Minh - Bài minh về căn nhà quê mùa - Lưu Vũ Tích 劉禹錫 (772 - 842) - Aug 16, 2020
Xuân nhật Tây Hồ ký tạ pháp [Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu] - Âu Dương Tu - 歐 陽 修 - Aug 16, 2020
Mã thi kỳ #15/ 18/ 22/ 23 - Lý Hạ - 李賀 (Quỷ Thi Lý Hạ) - Aug 12, 2020
Khúc Giang Đối Tửu Ky II 曲江其二 - Đỗ Phủ - 杜甫 - Jul 31, 2020
Thù Lý Mục kiến ký - 酬李穆見寄 - Lưu Trường Khanh - 劉長卿 - Apr 14, 2018
Chiêu Quân oán 昭君怨 • Nỗi oán của Chiêu Quân - Vương Tường 王牆, Vương Chiêu Quân - Apr 05, 2018
Thơ Đường Và Tranh - Nhiều Tác Giả - Oct 26, 2017
Thu Hứng 8 kỳ - Đỗ Phủ ( 8 bài Thu Hứng ) - Đỗ Phủ - 杜甫 - Sep 28, 2017
Đăng Kim-Lăng Phụng-Hoàng đài - Lý Bạch (701 - 762) - Feb 26, 2017
Tương Tiến Tửu - Mời Uống Rượu - Lý Bạch - Lý Bạch (701 - 762) - Jan 30, 2017