Apr 21, 2024

Thơ các nước ngoài

Ðất của người đi đày - The land of the exile - Tagore Rabindranath - Sep 09, 2022
Thi sĩ Basho và Con đường hẹp thiên lý 1 & 2 (Bài của Hàn Thủy Giang) - Matsuo Basho - 松 尾 笆 焦 (1644- 1694) - Sep 08, 2022
487 bài rubaiyat » Phần 01 - 02 (Tho SAY) - Omar Khayyám - Sep 08, 2022
Rubáiyát of Omar Khayyám (phần III) - Omar Khayyám - Sep 08, 2022
Thơ Haiku - Đàm Trung Pháp - Sep 08, 2022
Quà Tặng - Người dịch: Tâm Minh Ngô Tằng Giao - Tagore Rabindranath - Sep 08, 2022
Thần Khúc Dante- bài 14. - Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh - Sep 21, 2020
Thần Khúc Dante bài 13 - Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh - Aug 21, 2020
Ngày Mai Khi Bình Minh Demain, Dès L’aube (1847) - Minh Sơn Lê - Jul 13, 2020
Cảm Đề bài thơ Le dernier rendez-vous của Rosemonde Gérard - Huệ Thu - Mar 17, 2017
Xuân Nhật - Matsuo Basho - 松 尾 笆 焦 (1644- 1694) - Nov 19, 2014
Matsuo Bashō (1644 - 1694) nhà thơ haiku Nhật Bản - Matsuo Basho - 松 尾 笆 焦 (1644- 1694) - Nov 15, 2014
Mẹ qua những vần thơ Haiku - Sao Đêm - Sep 20, 2009
Cỏ Hè - Matsuo Basho - 松 尾 笆 焦 (1644- 1694) - Sep 20, 2009
VỊ THIỀN TRONG THƠ BASHO - Hạ Thanh - Sep 20, 2009
Huyền bí tranh Haiga & thơ Haiku - Nhật Chiêu - Sep 20, 2009
Hàn Thủy Giang - Basho Matsuo 松 尾 笆 焦 (1644- 1694) - Sep 20, 2009
487 bài rubaiyat » Phần 03 - 04 - Omar Khayyám - Aug 16, 2008
487 bài rubaiyat » Phần 5 - 6 - 07 - Omar Khayyám - Aug 16, 2008
487 bài rubaiyat - Quatrains (phần 8 - 9 - 10) (chưa có Nguyên Bản) nhạc The Ancient Ruby - Donald Walters - Omar Khayyám - Aug 16, 2008
Rubáiyát of Omar Khayyám (phần I ) - Omar Khayyám - Aug 16, 2008
Rubáiyát of Omar Khayyám (phần II) - Omar Khayyám - Aug 16, 2008