Oct 19, 2019

Cổ Thi Trung Quốc

Du Tử Ngâm - Mạnh Giao - 孟 郊 - (751-814) - Mar 06, 2018
Mạc Sầu khúc - Lý Hạ - 李賀 (Quỷ Thi Lý Hạ) - Oct 25, 2017
Tiêu Trọng Khanh Thê - Đoạn I II III & IV - Khuyết Danh - Jul 14, 2017
Khúc Phượng Cầu Hoàng - Tư Mã Tương Như - 司馬相如 - Jul 04, 2017
Cai Hạ ca - Hạng Tịch - 項 籍 - May 02, 2017
Nam Phương Ca Khúc - Khuyết Danh - Mar 05, 2017
Tần Vương ẩm tửu - Lý Hạ - 李賀 (Quỷ Thi Lý Hạ) - Dec 08, 2016
Oán Ca Hành - (Thu phiến, Đoàn phiến ca) - Ban tiệp dư - 班婕妤 - Feb 02, 2016
Chức Cẩm Hồi Văn 織錦回文 • Bài văn được dệt quanh bức gấm - Tô Huệ 蘇惠 (265-419). - Apr 29, 2015
Trường Hận Ca (nhạc Cao Sơn Lưu Thủy) - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Feb 27, 2015
Tẩu bút tạ Mạnh gián nghị ký tân trà - (Trà Ca) - Lô Đồng - 盧仝 ( 778 - 835 ) - Feb 18, 2015
Ly tao - 離 騷 - Khuất Nguyên - 屈原, - Feb 17, 2015
Đối tửu ca - 對酒歌 - Tào Tháo (曹操) 155 - 220 - Feb 10, 2015
Khổ hàn hành 苦寒行 • Bài ca về nỗi đói rét - Tào Tháo (曹操) 155 - 220 - Feb 07, 2015
Thu thanh phú - 秋聲賦  - Âu Dương Tu - 歐 陽 修 - Dec 11, 2014
Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc? (không phải là cá sao biết cá vui ?) - Trang Tử - Oct 12, 2013
Hữu Sở Tư 有所思 - Lô Đồng - 盧仝 ( 778 - 835 ) - Oct 09, 2013
Kích Nhưỡng Ca / Kích Nhưỡng Thi 擊壤歌 - Khuyết Danh - Mar 31, 2013
Đề Tích Sở Kiến Xứ / Đề đô thành nam trang - Thôi Hộ (崔 護) - (742 – 805) - Mar 27, 2013
Lâm Giang Tiên - Dương Thận (1488 - 1559) - Mar 26, 2013
Quyết Biệt Thư - Trác Văn Quân - 卓文君 - Mar 04, 2013
Trường Môn phú 長門賦 - Tư Mã Tương Như - 司馬相如 - Mar 04, 2013
Cầm ca kỳ 1 - Tư Mã Tương Như - 司馬相如 - Mar 03, 2013
Bạch đầu ngâm - 白頭吟 - Trác Văn Quân - 卓文君 - Mar 03, 2013
Xuân dạ yến đào lý viên tự - 春夜宴桃李園序 - Lý Bạch (701 - 762) - Mar 02, 2013