Mar 02, 2024

Cổ Thi Trung Quốc

Xuân dạ yến đào lý viên tự - 春夜宴桃李園序 - Lý Bạch (701 - 762) - Jan 06, 2024
Quyết Biệt Thư - Trác Văn Quân - 卓文君 - Jan 05, 2024
Mạc Sầu khúc - huệ thu thoát dịch - Lý Hạ - 李賀 (Quỷ Thi Lý Hạ) - Sep 25, 2023
Xuân Du Phương Thảo Địa 春遊芳草地 - Uông Thù 汪洙 - Aug 25, 2023
Bây Giờ Ðã Ðủ họa và Chuyển Thể thơ cổ phong - Hà Thượng Nhân & Huệ Thu - Apr 05, 2023
Quá Cố Nhân Trang - Mạnh Hạo Nhiên - 孟 浩 然 - Sep 09, 2022
Khổng Tử và Kinh Thi - Kinh Thi (詩 經 Shī Jīng) - Sep 09, 2022
Mãi lý (Bán Giày) - Bách Gia Chư Tử - Hàn Phi - Sep 09, 2022
Phong Kiều dạ bạc - 楓 橋 夜 泊 - Trương Kế - 張 繼 - Sep 09, 2022
Thủ chu đãi thố - Bách Gia Chư Tử - Hàn Phi - Sep 08, 2022
Tiêu Trọng Khanh Thê - Đoạn I II III & IV - Khuyết Danh - Sep 08, 2022
Khúc Phượng Cầu Hoàng - Tư Mã Tương Như - 司馬相如 - Sep 08, 2022
Mộng Lý Bạch I - Đỗ Phủ - 杜甫 - Sep 08, 2022
Trường tương tư kỳ 1 - Lý Bạch (701 - 762) - Sep 08, 2022
Khuyến Học - Tuân Tử (315 - 236 trước CN) - Sep 08, 2022
Ngu công di sơn - Liệt Tử - Liệt Ngự Khấu (430-439 trước CN) - Sep 08, 2022
Thất bộ thi - 七步詩 - Tào Thực - 曹 植 (192 - 232) - Sep 08, 2022
Dương liễu chi - 3 bài - Ôn Đình Quân - Sep 04, 2020
Tửu Đức Tụng 酒德頌 • Ca Ngợi Đức Của Rượu - Lưu Linh (221 - 300) - Aug 16, 2020
2 Câu Thơ Lưu Danh Thiên Cổ của Tào Tháo, Và bài Quy Tuy Thọ 龜雖壽 - Tào Tháo (曹操) 155 - 220 - Aug 15, 2020
Đoản Ca Hành kỳ 1 & 2 - Tào Tháo (曹操) 155 - 220 - Aug 15, 2020
Mã thi kỳ # 4 / 5 / 6 / 7 / 10 - Lý Hạ - 李賀 (Quỷ Thi Lý Hạ) - Aug 09, 2020
Kiệt tác Đường thi: Giai nhân - Hoàng Hoa biên dịch - Đỗ Phủ - 杜甫 - Aug 02, 2020
Du Tử Ngâm - Mạnh Giao - 孟 郊 - (751-814) - Mar 06, 2018
Cai Hạ ca - Hạng Tịch - 項 籍 - May 02, 2017