Jun 24, 2017

Thơ trào phúng

Thư gửi "vợ bé" ở New Dealand / Họp làng - Phạm Đức Quý - Jun 23, 2017
Chuyện Chúng Mình - Tú Lắc - Jun 15, 2017
Ăn Diện - Tú Lắc - Jun 12, 2017
Thơ Trào Phúng - Nhiều Tác Giả - Jun 12, 2017
Nắng Nóng Quá ! Thăng Long Ơi ... - Nguyễn Khôi - Jun 05, 2017
Kẻ Bắc người Nam - Mai Phương - May 15, 2017
Cảm Tác Nhân việc ĐLT bị kỉ luật - Phạm Đức Quý - May 08, 2017
Tranh ăn giữa đình - Lê văn Thục - May 04, 2017
Những bài thơ CÓC tháng Tư - Phạm Đức Quý - Apr 29, 2017
Chiến Lợi Phẩm - Bửu Tùng - Apr 13, 2017
Valentine, và Tôi - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Apr 04, 2017
3 bài Thơ vui tặng 2 bạn Thơ - Nguyễn Khôi - Mar 15, 2017
Vịnh sân chơi (*) - Mai Phương - Mar 14, 2017
Thơ Bút Tre - Bút Tre - Mar 06, 2017
Có nên vào vòng? - Mai Phương - Mar 06, 2017
Đùa Ông Nguyễn Bá Trạc - Sài Môn Chủ Nhân - Mar 06, 2017
Chợ Văn Chương - Nguyễn Khôi - Feb 27, 2017
Tôi Sẽ Biếu Ông - Sài Môn Chủ Nhân - Feb 25, 2017
Tư Bản Được Sao ? - Sài Môn Lý Thu - Feb 25, 2017
Đừng Đòi Mất Công ! - Sài Môn Lý Thu - Feb 25, 2017
Dư Nguồn Chất Xám - Bửu Tùng - Feb 23, 2017
Một Năm, Một Trăm - Phạm Đức Quý - Feb 05, 2017
Bi Hài Chuyện Quan - tiếp theo...13,14,15 - Phạm Đức Quý - Jan 10, 2017
Bi Hài Chuyện Quan - tiếp theo...10,11,12 - Phạm Đức Quý - Jan 06, 2017
Bi Hài Chuyện Quan ... .( tiếp theo 7,8,9 ) - Phạm Đức Quý - Dec 31, 2016