Oct 19, 2017

Thơ trào phúng

Vịnh Sâu Và Rau - Phạm Đức Quý - Oct 18, 2017
Vịnh đoàn đi lễ / Vịnh đời giáo viên - Mai Phương - Oct 12, 2017
Biệt Quan & Quan Tổng Đốc Thành Đà - Phạm Đức Quý - Oct 01, 2017
Khó Gì Chẳng Nhận Ra - Phạm Đức Quý - Sep 28, 2017
Bác Cả-O* Tí. / Thương O Tê - Phạm Đức Quý - Sep 25, 2017
Hội Nọ, Phường Kia - Mai Phương - Sep 25, 2017
Ai Bì Được Ông - Mai Phương - Sep 17, 2017
Thằng Ăn Năn Nhăn Răng - Sỹ Bình - Sep 07, 2017
Ruồi & Muỗi - Sỹ Bình - Aug 29, 2017
Vai Hề - Mai Phương - Aug 17, 2017
Thanh Về & Cuội - Phạm Đức Quý - Aug 11, 2017
Vịnh Cua / Vịnh Mannequin Trong Tiệm Quần Áo - Nguyễn Vô Cùng - Aug 10, 2017
Như Là Bị Knock Out - Tú Lắc - Aug 08, 2017
Cáo Già Tự Sự /Nịnh Xằng/Góc Riêng/ Ngáo Lẫn Đù/ Trạng Cóc - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Aug 06, 2017
Tham Nhũng Tùm Lum Khắp Cả Rồi - Sỹ Bình - Jul 31, 2017
Gửi Nhà Thơ Li-Đi - Phạm Đức Quý - Jul 30, 2017
Đỉa Ơi Là Đỉa - Sỹ Bình - Jul 24, 2017
Mắng Heo - Sỹ Bình - Jul 08, 2017
Mấy Vận Buồn Vui - Thương Hoài Thương - Jul 06, 2017
Thư gửi "vợ bé" ở New Dealand / Họp làng - Phạm Đức Quý - Jun 23, 2017
Chuyện Chúng Mình - Tú Lắc - Jun 15, 2017
Ăn Diện - Tú Lắc - Jun 12, 2017
Thơ Trào Phúng - Nhiều Tác Giả - Jun 12, 2017
Nắng Nóng Quá ! Thăng Long Ơi ... - Nguyễn Khôi - Jun 05, 2017
Kẻ Bắc người Nam - Mai Phương - May 15, 2017