Apr 25, 2024

Cổ thi Việt Nam

Bình Ngô Ðại Cáo - giọng ngâm Lệ Ba - Nguyễn Trãi - 阮 廌 - Jan 06, 2024
1 . Loạn thời (Đặng Trần Côn - 鄧陳琨, Việt Nam) - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Jan 06, 2024
Thuật ý kiêm trình hữu nhân Mai Sơn Phủ - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jan 06, 2024
Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 3 & 4 - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jan 06, 2024
Thơ Chữ Hán - Bắc Hành Tạp Lục 北 行 雜 錄 (2) - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jan 05, 2024
Tương Đàm điếu Tam Lư đại phu kỳ 1 & kỳ 2 - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jan 05, 2024
Cụ Phan Thanh Giản Bài Thơ Đăng Hoàng Hạc Lâu - Phan Thanh Giản - Jul 15, 2023
Đốn tỉnh - Tuệ Trung Thượng Sĩ - Tuệ Trung Thượng Sĩ (慧中上士; 1230- 1291) - May 12, 2023
Thơ Chữ Hán - Nam Trung Tạp Ngâm 南中雜吟 - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Sep 09, 2022
Hịch Tướng Sĩ Trần Quốc Tuấn - Sep 09, 2022
12 . Nguyện ước - 願約 - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Sep 09, 2022
Thơ Chữ Hán - Bắc Hành Tạp Lục 北 行 雜 錄 (3) - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Sep 08, 2022
3 . Sầu tủi - 悲懼 - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Sep 08, 2022
Nga nga lưỡng nga nga & Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn - Pháp Thuận thiền sư - 法順禪師 - Sep 08, 2022
Vọng xuân thanh bình - Đỗ Quang Vinh - Feb 25, 2021
Tặng ông Thuợng họ Ngô - Phan Bội Châu (1867 -19400) - Nov 06, 2020
Mời Uống Rượu Tại Lầu Nghĩa Duy - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Jul 17, 2020
Di Chúc Hoàng Đế Trần Nhân Tông - Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308), - Oct 05, 2017
Ba Bài Kệ Của Lục Tổ Huệ Năng (638-713) - Quảng Trí Nguyễn Bỉnh Quân - Oct 02, 2016
Vấn Kiều Trí Huyền - Thiền Sư Từ Đạo Hạnh - Feb 21, 2016
Thị Tịch Cáo Đại Chúng - Thiền Sư Từ Đạo Hạnh - Feb 20, 2016
Thất Châu - Thiền Sư Từ Đạo Hạnh - Feb 20, 2016
Xuân Nhật Yết Chiêu Lăng - Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308), - Feb 17, 2016
Bài kệ CÓ-KHÔNG - Thiền Sư Từ Đạo Hạnh - Feb 17, 2016
Cáo Tật Thị Chúng - 告疾示眾 - Mãn Giác thiền sư - 滿覺禪師 (1052 - 1096) - Feb 09, 2016