Jul 07, 2022

Cổ thi Việt Nam

Vọng xuân thanh bình - Đỗ Quang Vinh - Feb 25, 2021
Tặng ông Thuợng họ Ngô - Phan Bội Châu (1867 -19400) - Nov 06, 2020
Mời Uống Rượu Tại Lầu Nghĩa Duy - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Jul 17, 2020
Di Chúc Hoàng Đế Trần Nhân Tông - Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308), - Oct 05, 2017
Đốn tỉnh - Tuệ Trung Thượng Sĩ - Tuệ Trung Thượng Sĩ (慧中上士; 1230- 1291) - Jan 24, 2017
Ba Bài Kệ Của Lục Tổ Huệ Năng (638-713) - Quảng Trí Nguyễn Bỉnh Quân - Oct 02, 2016
Vấn Kiều Trí Huyền - Thiền Sư Từ Đạo Hạnh - Feb 21, 2016
Thị Tịch Cáo Đại Chúng - Thiền Sư Từ Đạo Hạnh - Feb 20, 2016
Thất Châu - Thiền Sư Từ Đạo Hạnh - Feb 20, 2016
Xuân Nhật Yết Chiêu Lăng - Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308), - Feb 17, 2016
Bài kệ CÓ-KHÔNG - Thiền Sư Từ Đạo Hạnh - Feb 17, 2016
Cáo Tật Thị Chúng - 告疾示眾 - Mãn Giác thiền sư - 滿覺禪師 (1052 - 1096) - Feb 09, 2016
Xuất Trần - Tuệ Trung Thượng Sĩ (慧中上士; 1230- 1291) - Feb 05, 2016
Cổ Thi LTĐQB dịch - Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái - Dec 29, 2014
Không Lộ thiền sư 言懷 - Cao Nguyên dịch - Cao Nguyên - Dec 14, 2014
Bần Nữ Thán - Khuyết Danh - Mar 25, 2013
Nga nga lưỡng nga nga & Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn - Pháp Thuận thiền sư - 法順禪師 - Mar 01, 2013
XUÂN CẢNH - Trần Nhân Tông - Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308), - Feb 24, 2013
Hịch Tướng Sĩ Trần Quốc Tuấn - Nov 06, 2012
Lời nói của Ông Cha ta - Vua Trần Nhân Tôn - Sep 18, 2011
Ðộc Tiểu Thanh Ký - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jan 22, 2011
Ngư nhàn - 漁 間 - Không Lộ thiền sư - 空 路 禪 師 - Sep 12, 2009
Cảm cựu tống tân xuân chi tác kỳ 1 & 2 - Phan Bội Châu (1867 -19400) - Mar 03, 2009
Đạo phùng ngã phu (Trên đường gặp người đói) - Cao Bá Quát - 高伯适 - Aug 08, 2008
Thơ Chữ Hán - Thanh Hiên Thi Tập 清軒詩集 - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jul 07, 2008