Sep 21, 2017

Thơ dịch

Không Bao Giờ Nữa _ Nevermore - Lê Minh Sơn - Sep 18, 2017
Dịch Thơ Cao Biền - Nguyễn Ngọc Kiên - Sep 14, 2017
Cảm Tác Về Lại Côn Sơn Sau Cơn Ly Loạn - Lê Minh Sơn - Sep 12, 2017
Cựu Kim Sơn _ San Francisco - Lê Minh Sơn - Sep 11, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 18 - Nguyễn Ngọc Kiên - Sep 07, 2017
Nụ Hôn Phong Kín Sealed With A Kiss - Lê Minh Sơn - Sep 05, 2017
Bên Đời Hiu Quạnh - Lê Minh Sơn - Sep 01, 2017
Sử Thi Iliade bài 17 - TS Phạm Trọng Chánh - Sep 01, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 17 - Nguyễn Ngọc Kiên - Aug 31, 2017
Tình Yêu Bất Hoại My Love Is Like To Ice (Sonnet 30) - Lê Minh Sơn - Aug 27, 2017
Khúc Sông Cầu - Thanh Thanh - Aug 27, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 16 - Nguyễn Ngọc Kiên - Aug 24, 2017
Món Quà Vu Lan - Thanh Thanh - Aug 17, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 15 - Nguyễn Ngọc Kiên - Aug 17, 2017
Nếu Em Ra Đi _ If You Go Away - Lê Minh Sơn - Aug 16, 2017
Thơ Hán Nôm Trần Đình Túc - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Aug 10, 2017
Câu Chuyện Về “Những Hòn Đá Lăn” The Rolling Stones - Lê Minh Sơn - Aug 09, 2017
Sử Thi Iliade bài 16 - TS Phạm Trọng Chánh - Aug 09, 2017
Ải Nam Quan 鎮南關 / Chợt Nhớ Thơ Cụ Nguyễn - Lê Minh Sơn - Aug 09, 2017
Đường Thi Cảm Dịch - Nguyễn Minh Thanh - Aug 08, 2017
Trong Vòng Tay Anh _ Quand Tu Serres Mon Corps - Lê Minh Sơn - Aug 07, 2017
Dich thơ Hán Nôm của thi hào Nguyễn Du - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Aug 02, 2017
Chúng Ta Tin Vào Thượng Đế In God We Trust - Lê Minh Sơn - Aug 02, 2017
Nhìn Trong Đôi Mắt Anh - Lê Minh Sơn - Jul 31, 2017
Dịch Thơ Nguyễn Trãi - Linh Đàn - Jul 24, 2017