Jul 22, 2024

Trường thiên song thất lục bát

TRƯỜNG CA ROLAND KIỆT TÁC THI CA NƯỚC PHÁP THỜI TRUNG CỔ - Bài 1 - Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh - Apr 04, 2024
Ai Tư vãn - Lê Ngọc Hân - Ngọc Hân công chúa (1770-1799) - Feb 18, 2024
Cửa Tùng Đôi Cánh Gài ht chuyển thành thơ Song Thất Lục Bát - Huệ Thu - Nov 15, 2023
Chinh Phụ Đoạn Trường Ngâm - Sài Môn Chủ Nhân - Nov 14, 2023
Lặn Lội Tìm Chồng - Nguyên Thùy - Apr 14, 2021
Ðại Việt Sử Thi 1 - 7 - Hồ Ðắc Duy - Jan 18, 2015
Lệ Chi Hận Sử - Lời giới thiệu & Chương Từ 1 - 7 & các links chương tiếp theo - Nguyễn Gia Linh - Nov 27, 2014
Lửa Oan Cừu - Thụy An Nguyễn Văn Hạp - Mar 26, 2011
Song Thất Lục Bát Chùm 57 - Lu Hà - Jan 23, 2011
Lệ Chi Hận Sử từ Chương 8 đến chương 15 - Nguyễn Gia Linh - Jun 12, 2010
Chùm Thứ Nhất & Thứ Hai & Thứ Ba (Song Thất Lục Bát) - Lu Hà - Mar 08, 2010
Lệ Chi Hận Sử (Phần3) từ Chương 16 đến Chương 25 - Nguyễn Gia Linh - Sep 24, 2009
Ðại Việt Sử Thi 8 & 9 - Hồ Ðắc Duy - Jun 24, 2008
Ðại Việt Sử Thi 26 - 30 - Hồ Ðắc Duy - Jun 24, 2008
Ðại Việt Sử Thi 20 - 23 - Hồ Ðắc Duy - Jun 24, 2008
Ðại Việt Sử Thi 24 & 25 - Hồ Ðắc Duy - Jun 24, 2008
Ðại Việt Sử Thi 16 - 19 - Hồ Ðắc Duy - Jun 24, 2008
Ðại Việt Sử THi 12 - 15 - Hồ Ðắc Duy - Jun 24, 2008
Ðại Việt Sử Thi 10 & 11 - Hồ Ðắc Duy - Jun 24, 2008