Mar 29, 2020

Cổ thi Việt Nam

Tuế sơ diệu vũ - Hạ thánh triều (Khuyết danh Việt Nam) - Khuyết Danh - Jun 23, 2008
Đổng Hồ bút phú - 董狐筆賦 - Khuyết Danh - Jun 23, 2008
Cộng Hành - 共行 (chung đường) - Khuyết Danh - Jun 23, 2008
Đền Ngọc Sơn (Khuyết danh Việt Nam,) - Khuyết Danh - Jun 23, 2008
Không đề (Khuyết danh Việt Nam, Việt Nam) - Khuyết Danh - Jun 23, 2008
Thơ Không Ðề - Khuyết Danh - Jun 23, 2008
Cảnh Thu - Bà Huyện Thanh Quan - Jun 22, 2008
Cảnh Thu - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Hà Thành Trung Thu Tiết - Dương Khuê - Jun 22, 2008
Tương Đàm điếu Tam Lư đại phu kỳ 1 & kỳ 2 - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jun 22, 2008
Ai Tư vãn - Lê Ngọc Hân - Ngọc Hân công chúa (1770-1799) - Jun 22, 2008
Đồng tiền hoẻn - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Đề tranh Tố nữ (thơ nôm truyền tụng) - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Đề đền Sầm Nghi Đống (thơ nôm truyền tụng) - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Xuân Hương tặng hiệp quận - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Ký Sơn Nam thượng trấn Hiệp trấn Trần Hầu kỳ 1 & 2 - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 3 & 4 - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 5 & 6 - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 2 - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 1 - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Thuật ý kiêm trình hữu nhân Mai Sơn Phủ - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Hoạ Sơn Phủ chi tác - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Thu nguyệt hữu ức Mai Sơn Phủ kí - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Cảm cựu kiêm trình cần Chánh học sĩ Nguyễn Hầu - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Lưu biệt thời tại An Quảng, An Hưng ngụ xứ - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008