Sep 29, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Mộng Lý Bạch I - Đỗ Phủ - 杜甫 - Jul 26, 2008
Phong Kiều dạ bạc - 楓 橋 夜 泊 - Trương Kế - 張 繼 - Jul 26, 2008
Lĩnh Nam giang hành - 嶺南江行 - Liễu Tông Nguyên - 柳宗元 - Jul 26, 2008
Ngư Ông - Liễu Tông Nguyên - 柳宗元 - Jul 26, 2008
Khê cư - Liễu Tông Nguyên - 柳宗元 - Jul 26, 2008
Hạo Sơ Thượng Nhân Kiến Di - Liễu Tông Nguyên - 柳宗元 - Jul 26, 2008
Ngu công di sơn - Liệt Tử - Liệt Ngự Khấu (430-439 trước CN) - Jul 25, 2008
Thiên hạ 【天下】 - Lão Tử (sinh năm 570 trước CN) - Jul 25, 2008
Tài dữ bất tài - Trang Tử - Jul 25, 2008
Tứ duy (Bốn Giềng Mối) - Quản Trọng (mất năm 645 trước CN) - Jul 25, 2008
Khuyến Học - Tuân Tử (315 - 236 trước CN) - Jul 25, 2008
Thủ chu đãi thố - Bách Gia Chư Tử - Hàn Phi - Jul 25, 2008
Mãi lý (Bán Giày) - Bách Gia Chư Tử - Hàn Phi - Jul 25, 2008
Mâu Thuẫn - Bách Gia Chư Tử - Hàn Phi - Jul 25, 2008
Tiền Xích Bích phú - 前 赤 壁 賦 (nhac Ba Vong Xa Giap) - Tô Ðông Pha - Tô Thức - 蘇軾 - Jul 24, 2008
Đông Pha - Tô Ðông Pha - Tô Thức - 蘇軾 - Jul 11, 2008
Lô sơn - 鑪 山 - Tô Ðông Pha - Tô Thức - 蘇軾 - Jul 11, 2008
Quy khứ lai từ - 歸 去 來 辭 - Đào Tiềm 陶 潛 (365-427) - Jul 11, 2008
Hồng lâu mộng dẫn tử - Tào Tuyết Cần - 曹 雪 芹 - Jul 05, 2008
Trường Can hành - 長 幹 行 - Lý Ích - 李益 - Jul 05, 2008
Trường Can hành kỳ 1 - Thôi Hiệu - 崔顥 - Jul 05, 2008
Trường Can hành kỳ 2 - Thôi Hiệu - 崔顥 - Jul 05, 2008
Trường Can hành kỳ 3 - Thôi Hiệu - 崔顥 - Jul 05, 2008
Trường Can hành kỳ 4 - Thôi Hiệu - 崔顥 - Jul 05, 2008
Nguyệt dạ độc chước kỳ 4 - Lý Bạch (701 - 762) - Jul 05, 2008