Apr 18, 2021

Tác giả

Lưu Trường Khanh - 劉長卿
Hình ảnh
#1
#2
#3
#4
tiểu sử tác giả

Lưu Trường Khanh 劉長卿 (709-780), tự Văn Phòng 文房, người Hà Gian (nay là huyện Hà Gian, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 21, làm quan đến thứ sử Tuỳ Châu. Tác phẩm: Lưu Tuỳ châu tập.


1. Đàn cầm 8. Ngô trung tống Nghiêm Sĩ Nguyên 15. Tương trung kỷ hành - Ban trúc nham
2. Đăng Ngô cổ thành ca 9. Phùng tuyết túc Phù Dung quán chủ nhân 16. Tương trung kỷ hành - Tương phi miếu
3. Điều Khê thù Lương Cảnh biệt hậu kiến ký 10. Quá tiền An Nghi Trương Minh Phủ giao cư 17. Tiễn biệt Vương thập nhất nam du
4. Bình phiên khúc kỳ 2 11. Tống Lưu tú tài lạc đệ quy Giang Nam 18. Trùng tống Bùi lang trung biếm Cát Châu
5. Bình phiên khúc kỳ 3 12. Tống Linh Triệt thượng nhân 19. U cầm
6. Cảm hoài 13. Tự Hạ Khẩu chí Anh Vũ châu tịch vọng Nhạc Dương ký Nguyên trung thừa 20. Vương Chiêu Quân ca
7. Mục Lăng Quan bắc phùng nhân quy Ngư Dương 14. Tân niên tác

Tất cả các bài của tác giả Lưu Trường Khanh - 劉長卿:

Thù Lý Mục kiến ký - 酬李穆見寄 - Đường thi Trung Quốc - Apr 14, 2018
Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn Lê Minh Sơn Phỏng Dịch và Chuyển thể - Thơ dịch - Mar 03, 2017
Phùng Tuyết Túc Phù Dung Quán Chủ Nhân - Đường thi Trung Quốc - Apr 30, 2015
Quá Giả Nghị cố cư - Đường thi Trung Quốc - Mar 11, 2015
Tống Linh Triệt Thượng Nhân Hoàn Việt - Tiễn thày Linh Triệt về đất Việt - Đường thi Trung Quốc - Mar 11, 2015
Tống Linh Triệt thượng nhân - Lưu Trường Khanh - Đường thi Trung Quốc - Mar 11, 2015
Đàn Cầm - Lưu Trường Khanh. - Đường thi Trung Quốc - Mar 11, 2015
Tống thượng nhân - 送上人 - Đường thi Trung Quốc - Mar 01, 2013
Giang Châu Trùng Biệt Tiết Lục, Liễu Bát, Nhị - Cổ Thi Trung Quốc - Mar 01, 2013
Vương Chiêu Quân ca - Cổ Thi Trung Quốc - Aug 05, 2008