Dec 02, 2020

Tác giả

Thôi Hiệu - 崔顥
tiểu sử tác giả

Thôi Hiệu 崔顥 (khoảng 704-754), người Biện Châu 汴州 (nay là tỉnh Hà Nam) đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 11 (723) làm quan đến chức Tư Huân viên ngoại lang. Ông sống phóng túng, ít gìn giữ, do đó người đời có người không thích. Thơ ông đến nay còn 14 bài, nổi tiếng với bài thơ Hoàng Hạc lâu. Truyền thuyết nói rằng, Lý Bạch đến Hoàng Hạc lâu đã thấy thơ Thôi Hiệu đề trên vách, đọc xong, vứt bút không làm thơ nữa! Ông để lại một tập thơ vài trăm bài.

Tất cả các bài của tác giả Thôi Hiệu - 崔顥:

Hoàng Hạc lâu - 黃鶴樓 - Đường thi Trung Quốc - Aug 08, 2010
Trường Can hành kỳ 1 - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 05, 2008
Trường Can hành kỳ 2 - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 05, 2008
Trường Can hành kỳ 3 - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 05, 2008
Trường Can hành kỳ 4 - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 05, 2008