Dec 11, 2019

Tác giả

Quản Trọng (mất năm 645 trước CN)
Hình ảnh
Quản Trọng
#1
Sách Quản Tử tương truyền là tác phẩm của Quản Trọng (mất năm 645 trước CN). Tác giả tên thật là Di Ngô, tự là Trọng, người đất Dĩnh Thượng, một chính trị gia lỗi lạc đầu thời Xuân thu, từng giúp cho Tề Hoàn Công làm nên bá nghiệp. Sách Quản Tử ban đầu có đến 380 thiên, đến đời Hán được Lưu Hướng chỉnh lý còn 86 thiên (bản hiện lưu hành chỉ còn 76 thiên, mất 10 thiên). Bài nầy trích trong thiên “Mục dân”, thiên đầu tiên của sách Quản Tử, nêu bốn giềng mối làm nền tảng cho một quốc gia.

Tất cả các bài của tác giả Quản Trọng (mất năm 645 trước CN):

Tứ duy (Bốn Giềng Mối) - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 25, 2008