Jan 24, 2021

Tác giả

Lý Ích - 李益
tiểu sử tác giả

Lý Ích 李益 (748-829) tự Quân Ngu 君虞, người Cổ Tang 姑臧, Lũng Tây 隴西 (nay thuộc huyện Vũ Uy 武威 tỉnh Cam Túc 甘肅, Trung Quốc), thi nhân đời Trung Đường.


1. Đăng Quán Tước lâu 5. Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (I) 9. Sơn giá cô từ
2. Biện hà khúc 6. Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (II) 10. Trường Can hành
3. Dạ thướng Tây Thành thính Lương Châu khúc kỳ 1 7. Diêm Châu quá "Hồ nhi ẩm mã tuyền"
4. Dạ thướng Tây Thành thính Lương Châu khúc kỳ 2 8. Giang Nam khúc

Tất cả các bài của tác giả Lý Ích - 李益:

Trường Can hành - 長 幹 行 - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 05, 2008