Nov 27, 2022

Tác giả

Liễu Tông Nguyên - 柳宗元
tiểu sử tác giả

Liễu Tông Nguyên 柳宗元 (773-819), tên chữ là Tử Hậu, người Hà Đông, lúc đầu làm Lam Điền uý, sau tham gia vào phe của Vương Thúc Văn. Văn bị gièm, bị đổi làm Vĩnh Châu tư mã, rồi Thứ sử Liễu Châu. Quan điểm chính trị của Liễu Tông Nguyên tiến bộ, chủ trương văn chương phải có tính hiện thực. Tác phẩm có "Liễu Châu thi tập".


1. Ðăng Liễu Châu thành lâu, ký Chương, Ðinh, Phong, Liên tứ châu Thứ sử 5. Hành Dương dữ Mộng Ðắc phân lộ tặng biệt 9. Ngư ông
2. Bổ xà giả thuyết 6. Khê cư 10. Trùng biệt Mộng Đắc
3. Biệt xá đệ Tông Nhất 7. Lĩnh Nam giang hành
4. Giang tuyết 8. Mịch La ngộ phong

Tất cả các bài của tác giả Liễu Tông Nguyên - 柳宗元:

Giang Tuyết (Duong Xuân Bạch Tuyết) - Đường thi Trung Quốc - Sep 08, 2022
Lĩnh Nam giang hành - 嶺南江行 - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 26, 2008
Ngư Ông - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 26, 2008
Khê cư - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 26, 2008
Hạo Sơ Thượng Nhân Kiến Di - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 26, 2008