Jun 03, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Giang Châu Trùng Biệt Tiết Lục, Liễu Bát, Nhị - Lưu Trường Khanh - 劉長卿 - Mar 01, 2013
Chức Phụ Từ - Nguyên Chẩn - 元稹 - Mar 01, 2013
Đoản Ca Hành kỳ 1 & 2 - Tào Tháo (曹操) 155 - 220 - Feb 24, 2013
Hạo Ca Hành 浩歌行 - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Feb 23, 2013
Xuân hiểu - Mạnh Hạo Nhiên - 孟 浩 然 - Feb 17, 2013
Vương Chiêu Quân - Lý Bạch (701 - 762) - Feb 07, 2011
Trường Can hành kỳ 2 - Lý Bạch (701 - 762) - Sep 24, 2009
Trường Can hành kỳ 1 - Lý Bạch (701 - 762) - Sep 24, 2009
Đồng Tước đài phú - Tào Thực - 曹 植 (192 - 232) - Jan 19, 2009
Thất bộ thi - 七步詩 - Tào Thực - 曹 植 (192 - 232) - Jan 19, 2009
Hu ta thiên - Tào Thực - 曹 植 (192 - 232) - Jan 19, 2009
Bạch mã thiên - 白馬篇 - Tào Thực - 曹 植 (192 - 232) - Jan 19, 2009
Tảo thu sơn trung tác - Vương Duy - 王 維 - Aug 19, 2008
Lâm Động Đình - nhac trung quoc - Mạnh Hạo Nhiên - 孟 浩 然 - Aug 15, 2008
Lưu biệt Vương Duy - Mạnh Hạo Nhiên - 孟 浩 然 - Aug 11, 2008
Quá Cố Nhân Trang - Mạnh Hạo Nhiên - 孟 浩 然 - Aug 11, 2008
Ngu mỹ nhân - Hứa thị - 許 氏 - Aug 10, 2008
Vương Chiêu Quân ca - Lưu Trường Khanh - 劉長卿 - Aug 05, 2008
Chiêu Quân Từ - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Jul 27, 2008
Khúc trì hà - Lư Chiếu Lân - Jul 27, 2008
Mộng Lý Bạch I - Đỗ Phủ - 杜甫 - Jul 26, 2008
Phong Kiều dạ bạc - 楓 橋 夜 泊 - Trương Kế - 張 繼 - Jul 26, 2008
Lĩnh Nam giang hành - 嶺南江行 - Liễu Tông Nguyên - 柳宗元 - Jul 26, 2008
Ngư Ông - Liễu Tông Nguyên - 柳宗元 - Jul 26, 2008
Khê cư - Liễu Tông Nguyên - 柳宗元 - Jul 26, 2008