Jul 08, 2020

Tác giả

Nguyên Chẩn - 元 稹
tiểu sử tác giả

Nguyên Chẩn 元 稹 (779-831) tên chữ là Vi Chi, người Hà Nam, gia đình quan lại, làm Thượng thư Tả thừa, có quan điểm chính trị và văn học gần gũi với Bạch Cư Dị, chủ trương tác phẩm phải giàu tính hiện thực, nên người đương thời gọi là Nguyên-Bạch.

Tác phẩm: Nguyên thị Trường Khánh tập.

Nguyên Chẩn còn là tác giả của truyện Hội chân ký, truyện này về sau được Vương Thực Phủ (đời Nguyên) dựa vào để viết vở tuồng Tây sương ký.


1. Cổ diễm thi kỳ 1 6. Khiển bi hoài kỳ 2 11. Sứ Đông Xuyên - Vọng Dịch đài (Tam nguyệt tận)
2. Cổ diễm thi kỳ 2 7. Khiển bi hoài kỳ 3 12. Thù Lạc Thiên "Chu bạc dạ độc Vi Chi thi"
3. Hành cung 8. Ly tư 13. Thù Lạc Thiên "Xuân ký Vi Chi"
4. Hoạ Lạc Thiên "Tảo xuân" kiến ký 9. Quá Đông Đô biệt Lạc Thiên kỳ 1
5. Khiển bi hoài kỳ 1 10. Quá Đông Đô biệt Lạc Thiên kỳ 2

Tất cả các bài của tác giả Nguyên Chẩn - 元稹:

Trùng Tặng Lạc Thiên - Đường thi Trung Quốc - Mar 13, 2015
Chức Phụ Từ - Cổ Thi Trung Quốc - Mar 01, 2013
Hoạ Lạc Thiên "Tảo xuân" kiến ký - Đường thi Trung Quốc - Aug 15, 2008
Hành cung - Đường thi Trung Quốc - Aug 15, 2008
Cổ diễm thi kỳ 2 - Đường thi Trung Quốc - Aug 15, 2008
Cổ diễm thi kỳ 1 - Đường thi Trung Quốc - Aug 15, 2008