Sep 18, 2021

Tác giả

Hạng Tịch - 項 籍
tiểu sử tác giả

Hạng Tịch 項籍 (232 TCN - 202 TCN) tự Vũ (hay Võ) 羽, người ở Hạ Tương (nay thuộc tỉnh Giang Tô). Ông xuất thân quý tộc, dòng dõi danh tướng nước Sở. Cuối Tần, ông theo chú là Hạng Lương khởi nghĩa. Sau khi diệt Tần, Hạng Tịch tự xưng là "Tây Sở Bá Vương" cùng Lưu Bang tranh đoạt thiên hạ. Cuối cùng ông thua trận ở Cai Hạ, chạy đến bờ sông Ô Giang thì tự vẫn. Tác phẩm của ông chỉ còn lại một bài "Cai Hạ ca".


1. Cai Hạ ca

Tất cả các bài của tác giả Hạng Tịch - 項 籍:

Cai Hạ ca - Cổ Thi Trung Quốc - May 02, 2017