Dec 04, 2020

Tác giả

Trương Kế - 張 繼
tiểu sử tác giả

Trương Kế 張繼 (?-779) tên chữ là Ý Tôn 懿孫, người Tương Châu 襄州, đỗ tiến sĩ năm Thiên Bảo thứ 12 (754), là một nhà thơ có tiếng thời Trung Đường. Thơ của ông trong Toàn Đường thi có chép thành một quyển, nhưng chỉ một bài Phong Kiều dạ bạc 楓橋夜泊 đã giúp ông lưu danh thiên cổ.

Tất cả các bài của tác giả Trương Kế - 張 繼:

Phong Kiều dạ bạc - 楓 橋 夜 泊 - Cổ Thi Trung Quốc - Jul 26, 2008
Ðôi Ðiều về tác giả Trương Kế voi Phong Kieu Da Bac - Biên khảo - Jun 26, 2008