Aug 13, 2022

Tác giả

Quảng Trí Nguyễn Bỉnh Quân
Quảng Trí Nguyễn Bỉnh Quân

nguồn Internet

Tất cả các bài của tác giả Quảng Trí Nguyễn Bỉnh Quân:

Ba Bài Kệ Của Lục Tổ Huệ Năng (638-713) - Cổ thi Việt Nam - Oct 02, 2016