Mar 30, 2020

Cổ thi Việt Nam

Đồ Sơn bát vịnh - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Tặng Tốn Phong Tử - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Bạch Đằng giang tặng biệt - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Hoạ Tốn Phong nguyên vận - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Tốn Phong đắc mộng chí dữ ngã khán nhân thuật ngâm, tịnh ký - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
Lưu Hương Ký - 琉香記 (Ngụ Ý Tốn Phong Ký 1 & 2) - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 22, 2008
11. Ưu lão - 憂老 - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Jun 21, 2008
13. Khẩn cầu - 懇求 - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Jun 21, 2008
12 . Nguyện ước - 願約 - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Jun 21, 2008
10 . Hoài nghi - 懷疑 - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Jun 21, 2008
9 . Vọng tầm - 望尋 - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Jun 21, 2008
8 . Thất vọng - 失望 - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Jun 21, 2008
7 . Sầu muộn - 愁悶 - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Jun 21, 2008
6 . Vọng tưởng - 望想 - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Jun 21, 2008
5 . Cô lánh - 孤另 - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Jun 21, 2008
4 . Hoài tưởng - 懷想 - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Jun 21, 2008
3 . Sầu tủi - 悲懼 - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Jun 21, 2008
2 . Xuất chinh (Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Jun 21, 2008
1 . Loạn thời (Đặng Trần Côn - 鄧陳琨, Việt Nam) - Đặng Trần Côn - 鄧陳琨 - Jun 21, 2008
573-804 Kiều bán mình chuộc cha - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jun 20, 2008
245-572 - Kiều gặp Kim Trọng - từ câu 245 - 570 - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jun 20, 2008
1-244 - Kiều Thăm Mộ Ðạm Tiên - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jun 20, 2008
2973-3254 - Kiều - Kim Trọng đoàn tụ - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jun 20, 2008
2739-2972 - Kim Trọng đi tìm Kiều - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jun 20, 2008
2419-2738 - Từ Hải mắc lừa Hồ Tôn Hiến, Kiều tự vẫn - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jun 20, 2008