May 27, 2024

Cổ thi Việt Nam

Dữ Sơn Nam thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 2
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 12:19:47 PM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2346
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)

與山南上協鎮官陳侯唱和其二 - Xướng hoạ cùng ông Trần Hầu
quan Hiệp trấn Sơn Nam thượng kỳ 2.

E lệ đàn tao dám cất cờ.
Phong tình chước ấy đã hay chưa.
Đem lời vàng ngọc gieo nên tiếng,
Sẻ nợ tang bồng giả với thơ,
Gặp gỡ cũng là trong bốn bể,
Phao tung kẻo thẹn trước nghìn xưa.
Sau này dầu có bao nhiêu nữa.
Dầu có bao nhiêu mặc bấy giờ.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.