Sep 23, 2023

Cổ thi Việt Nam

Tốn Phong đắc mộng chí dữ ngã khán nhân thuật ngâm, tịnh ký
Hồ Xuân Hương - 胡春香 * đăng lúc 11:34:26 AM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 2210
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)

Nhớ ai mà biết nói cùng ai
Rằng chữ đồng ta quyết một hai.
Hoa liễu vui đâu mình dễ khéo,
Non sông dành giả nợ còn dài.
Chén tình dầu nhẫn lâu mà nhạt
Giải ước nguyền âu thắm chẳng phai.
Đầy đoạ duyên trần thôi đã định,
Xương giang duyềnh để ngắm tương lai.

熏風得夢志與我看因述吟並記 - Tốn Phong thị nằm mộng, ghi lại mang cho xem, nhân đó làm bài thơ thuật chuyện và ghi lại.

duyềnh : Có phiên âm là dành.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.