Apr 08, 2020

Tác giả

Phạm Đức Quý
Phạm Quý Đức
ducquy pham
phamducquy43@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Phạm Đức Quý:

Tham Ăn , Tranh Ăn! - Thơ trào phúng - Sep 30, 2019
Chùm Thơ Tết Kỷ Hợi - Đường thi Việt Nam - Mar 16, 2019
Năm 2019 - Đường thi Việt Nam - Mar 14, 2019
Ba Bài Thơ Họa - Thơ xướng họa - Sep 03, 2018
Mừng Chú TR...// Gửi Thi Hữu Nguyễn Văn T. - Thơ trào phúng - Aug 24, 2018
Tượng Đổ - Thơ mới hiện đại VN - Aug 19, 2018
Lễ hội Minh Thề - Thơ mới hiện đại VN - Aug 17, 2018
Chuyện Ki Kị - Thơ trào phúng - Aug 08, 2018
Chuyện Nhôm Nhôm - Thơ trào phúng - Aug 06, 2018
Những Bài Tứ Tuyệt - Đường thi Việt Nam - Aug 01, 2018
Chùm Thơ Cười Người 15,16,17 - Thơ trào phúng - Jul 30, 2018
Chùm Thơ Cười Người 12,13,14 - Thơ trào phúng - Jul 20, 2018
Chùm Thơ Cười Người 9,10,11 - Thơ trào phúng - Jul 18, 2018
Chùm Thơ Cười Người 6, 7, 8 - Thơ trào phúng - Jul 17, 2018
Chùm Thơ... Cười Người - Thơ trào phúng - Jul 16, 2018
Qua Đường Nguyễn Chí Thanh Ngày Nắng... AVG - Thơ trào phúng - Jul 13, 2018
Chùm Thơ Cười Mình! 9 - 10 - Thơ trào phúng - Jul 08, 2018
Chùm Thơ Cười Mình! 5 - 6 -7 - 8 - Thơ trào phúng - Jul 06, 2018
Chùm Thơ Tự Cười - Thơ trào phúng - Jul 02, 2018
Chùm Thơ Cười Mình! - Thơ trào phúng - Jun 29, 2018
Lo Khó Thu Hồi - Thơ trào phúng - Jun 27, 2018
Hai Bài Viết Về Thủ Thiêm - Thơ đấu tranh - Jun 25, 2018
Không Chồng Trông Bông Lông - Đường thi Việt Nam - Jun 24, 2018
Đọc Thơ Tản Đà - Thơ đấu tranh - Jun 22, 2018
Hai Nhăm Năm Nghỉ Hưu / Nói Với Đầy Tớ - Đường thi Việt Nam - Jun 20, 2018
Bảy Lăm Tuổi, Dặn Trước ! - Thơ mới hiện đại VN - May 13, 2018
Ai Đánh Cắp Cảng Quy Nhơn - Thơ đấu tranh - Jan 30, 2018
Chúng Nó Cười - Thơ trào phúng - Jan 21, 2018
Chúng Nó Khóc - Thơ trào phúng - Jan 17, 2018
Gửi Trịnh Xuân Thanh - Thơ trào phúng - Jan 08, 2018
Đua Nhau Xây Cổng Chào* - Thơ trào phúng - Jan 03, 2018
Năm 2018 - Đường thi Việt Nam - Jan 02, 2018
Nỗi Lòng Của Quỷ (2) - Thơ trào phúng - Dec 27, 2017
Khóc Cheo- chét- cu ( N.Ceausescu )(1) - Thơ trào phúng - Dec 25, 2017
Cảm Tác (2) ( Nhân việc ĐLT bị bắt ) - Thơ trào phúng - Dec 12, 2017
Đừng Lo Chuyện Viết Điếu Văn * - Thơ trào phúng - Dec 01, 2017
Vịnh Sâu Và Rau - Thơ trào phúng - Nov 30, 2017
Biệt Quan & Quan Tổng Đốc Thành Đà - Thơ trào phúng - Nov 29, 2017
Nỗi Lòng Của Quỷ - Thơ mới hiện đại VN - Nov 07, 2017
Gửi Sứ Thần Họ Vương - Thơ trào phúng - Nov 05, 2017
Vịnh Chợ Phiên Và Kẻ Cắp - Thơ trào phúng - Oct 30, 2017
CADAPHI - Kadhafi - Thơ trào phúng - Oct 23, 2017
Khó Gì Chẳng Nhận Ra - Thơ trào phúng - Sep 28, 2017
Bác Cả-O* Tí. / Thương O Tê - Thơ trào phúng - Sep 25, 2017
B .O .T Ở Việt Nam - Thơ thời sự - Sep 23, 2017
Đừng Từ chức - Thơ thời sự - Aug 25, 2017
Thanh Về & Cuội - Thơ trào phúng - Aug 11, 2017
Gửi Nhà Thơ Vũ Do - Thơ mới hiện đại VN - Jul 31, 2017
Gửi Nhà Thơ Li-Đi - Thơ trào phúng - Jul 30, 2017
Thư gửi "vợ bé" ở New Dealand / Họp làng - Thơ trào phúng - Jun 23, 2017