Mar 20, 2023

Thơ trào phúng

Đừng Lo Chuyện Viết Điếu Văn * - Phạm Đức Quý - Dec 01, 2017
Vịnh Sâu Và Rau - Phạm Đức Quý - Nov 30, 2017
Cáo Già Tự Sự /Nịnh Xằng/Góc Riêng/ Ngáo Lẫn Đù/ Trạng Cóc - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Nov 29, 2017
Tham Nhũng Tùm Lum Khắp Cả Rồi - Sỹ Bình - Nov 29, 2017
Thằng Ăn Năn Nhăn Răng - Sỹ Bình - Nov 29, 2017
Ruồi & Muỗi - Sỹ Bình - Nov 29, 2017
Biệt Quan & Quan Tổng Đốc Thành Đà - Phạm Đức Quý - Nov 29, 2017
Chức Trưởng - Mai Phương - Nov 15, 2017
Gửi Sứ Thần Họ Vương - Phạm Đức Quý - Nov 05, 2017
Biếng Lười Quen Tật - Sỹ Bình - Nov 01, 2017
Tình ảo (thơ vui: tặng những cuộc tình qua mạng) - Đặng Xuân Xuyến - Oct 30, 2017
Vịnh Chợ Phiên Và Kẻ Cắp - Phạm Đức Quý - Oct 30, 2017
Ghẹo Đùa Cô Hàng Xóm - Mai Phương - Oct 26, 2017
CADAPHI - Kadhafi - Phạm Đức Quý - Oct 23, 2017
Vịnh đoàn đi lễ / Vịnh đời giáo viên - Mai Phương - Oct 12, 2017
Khó Gì Chẳng Nhận Ra - Phạm Đức Quý - Sep 28, 2017
Bác Cả-O* Tí. / Thương O Tê - Phạm Đức Quý - Sep 25, 2017
Hội Nọ, Phường Kia - Mai Phương - Sep 25, 2017
Ai Bì Được Ông - Mai Phương - Sep 17, 2017
Vai Hề - Mai Phương - Aug 17, 2017
Thanh Về & Cuội - Phạm Đức Quý - Aug 11, 2017
Vịnh Cua / Vịnh Mannequin Trong Tiệm Quần Áo - Nguyễn Vô Cùng - Aug 10, 2017
Như Là Bị Knock Out - Tú Lắc - Aug 08, 2017
Gửi Nhà Thơ Li-Đi - Phạm Đức Quý - Jul 30, 2017
Đỉa Ơi Là Đỉa - Sỹ Bình - Jul 24, 2017