Jul 23, 2024

Tác giả

Phạm Đức Quý
Phạm Quý Đức
ducquy pham
phamducquy43@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Phạm Đức Quý:

Khóc Cheo- chét- cu ( N.Ceausescu )(1) - Thơ trào phúng - Dec 25, 2017
Cảm Tác (2) ( Nhân việc ĐLT bị bắt ) - Thơ trào phúng - Dec 12, 2017
Đừng Lo Chuyện Viết Điếu Văn * - Thơ trào phúng - Dec 01, 2017
Vịnh Sâu Và Rau - Thơ trào phúng - Nov 30, 2017
Biệt Quan & Quan Tổng Đốc Thành Đà - Thơ trào phúng - Nov 29, 2017
Nỗi Lòng Của Quỷ - Thơ mới hiện đại VN - Nov 07, 2017
Gửi Sứ Thần Họ Vương - Thơ trào phúng - Nov 05, 2017
Vịnh Chợ Phiên Và Kẻ Cắp - Thơ trào phúng - Oct 30, 2017
CADAPHI - Kadhafi - Thơ trào phúng - Oct 23, 2017
Khó Gì Chẳng Nhận Ra - Thơ trào phúng - Sep 28, 2017
Bác Cả-O* Tí. / Thương O Tê - Thơ trào phúng - Sep 25, 2017
B .O .T Ở Việt Nam - Thơ thời sự - Sep 23, 2017
Đừng Từ chức - Thơ thời sự - Aug 25, 2017
Thanh Về & Cuội - Thơ trào phúng - Aug 11, 2017
Gửi Nhà Thơ Vũ Do - Thơ mới hiện đại VN - Jul 31, 2017
Gửi Nhà Thơ Li-Đi - Thơ trào phúng - Jul 30, 2017
Thư gửi "vợ bé" ở New Dealand / Họp làng - Thơ trào phúng - Jun 23, 2017
Cảm Tác Nhân việc ĐLT bị kỉ luật - Thơ trào phúng - May 08, 2017
Những bài thơ CÓC tháng Tư - Thơ trào phúng - Apr 29, 2017
Một Năm, Một Trăm - Thơ trào phúng - Feb 05, 2017
Bi Hài Chuyện Quan - tiếp theo...13,14,15 - Thơ trào phúng - Jan 10, 2017
Bi Hài Chuyện Quan - tiếp theo...10,11,12 - Thơ trào phúng - Jan 06, 2017
Bi Hài Chuyện Quan ... .( tiếp theo 7,8,9 ) - Thơ trào phúng - Dec 31, 2016
Bi Hài Chuyện Quan ... tiếp theo - Thơ trào phúng - Dec 29, 2016
Bi Hài Chuyện Quan - Thơ trào phúng - Dec 21, 2016
Đêm Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Dec 14, 2016
Thư Gửi Fidel - Thơ trào phúng - Dec 05, 2016
Quan nhờn...Quan chuồn - Thơ trào phúng - Nov 30, 2016
Vịnh Pờ Xờ Nờ - Thơ trào phúng - Nov 21, 2016
Thư Vũ Quang gửi cha - Thơ thời sự - Nov 18, 2016
Gủi Mẹ Miền Trung - Thơ mới hiện đại VN - Oct 24, 2016
Mơ gặp cụ Tản Đà - Thơ mới hiện đại VN - Oct 19, 2016
Gửi Chú Bửu - Thơ mới hiện đại VN - Oct 12, 2016
Chuyện xứ Thanh - Thơ trào phúng - Oct 05, 2016
Bắt Chước - Bốn bài "bảy chữ tám câu"... - Đường thi Việt Nam - Oct 03, 2016
Dơi Chuột - Thơ thời sự - Sep 30, 2016
Quy Trình - Thơ mới hiện đại VN - Sep 28, 2016
Sơn La - Thơ mới hiện đại VN - Sep 27, 2016
Hai bài bảy chữ tám câu - Đường thi Việt Nam - Sep 26, 2016
Con Vua ... Con Sãi - Thơ đấu tranh - Sep 21, 2016
Người Và Ta - Đường thi Việt Nam - Sep 21, 2016
Cá Chết Ở Miền Trung - Đường thi Việt Nam - Sep 21, 2016
Vua Con - Thơ đấu tranh - Sep 17, 2016
ĂN... - Thơ thời sự - Sep 04, 2016
Quyết Đi Buôn - Thơ mới hiện đại VN - Aug 30, 2016
Khóc Lê Nin - Thơ đấu tranh - Aug 25, 2016
Đầy Tớ Ăn, Nợ - Thơ đấu tranh - Aug 24, 2016
Hồ Tây Mùa Thu - Thơ mới hiện đại VN - Aug 23, 2016
Bức thư thứ bảy : - Thơ đấu tranh - Aug 14, 2016
Chùm Thơ Theo Dòng Thời Sự - Thơ thời sự - Aug 10, 2016