Jul 09, 2020

Đường thi Trung Quốc

Vấn Hoài Thuỷ - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Apr 03, 2015
Sơn trung lưu khách 山中留客 - Trương Húc 張旭 (khoảng 658-747), - Apr 03, 2015
Chu Trung Vũ Dạ - Bạch Cư Dị - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Apr 03, 2015
Những Bài Thơ Đường Nổi Tiếng của Trung Quốc - Nhiều Tác Giả - Mar 23, 2015
Sơn cư 山居 Sống ở núi - Lư Luân 盧綸 (748-800) - Mar 21, 2015
Cá Ăn Kiến Kiến Ăn Cá - Huy Vụ - Mar 20, 2015
Anh Vũ Châu Xuân Vọng - Thôi Đồ 崔塗 (854-?) - Mar 20, 2015
Xuân tịch lữ hoài - Thôi Đồ 崔塗 (854-?) - Mar 20, 2015
Yên ca hành kỳ 1 - Thu phong 燕歌行其一-秋風 - Tào Phi 曹丕 (187-226) - Mar 17, 2015
Lữ túc 旅宿 • Trú đêm nơi lữ quán - Đỗ Mục - 杜牧 (803 - 853) - Mar 17, 2015
Vọng nguyệt hoài viễn 望月懷遠 • Ngắm trăng nhớ người xa - Trương Cửu Linh 張九齡 - Mar 17, 2015
Lương Châu từ kỳ 1 * 2 - Vương Hàn 王翰 (687 – 726) - Mar 17, 2015
Mô ngư nhi - Nhạn khâu 摸魚兒-雁丘 • Mô ngư nhi - Mồ chim nhạn - Nguyên Hiếu Vấn 元好問 - Mar 17, 2015
Đường thi - Tô Đông Pha - Tô Ðông Pha - Tô Thức - 蘇軾 - Mar 17, 2015
Ban Tiệp Dư - Vương Duy - 王 維 - Mar 16, 2015
Lâm hồ đình 臨湖亭 / Liễu lãng 柳浪 / Mộc Lan Sài / - Vương Duy - 王 維 - Mar 16, 2015
Trang Tho Vương Duy - Vương Duy - 王 維 - Mar 16, 2015
Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ - Vương Duy - 王 維 - Mar 16, 2015
Đáp Bùi Địch - Vương Duy - 王 維 - Mar 16, 2015
Tự đề tượng 自題像 - Hoàng Sào 黄巢 (?-884), - Mar 15, 2015
Đề cúc hoa 題菊花 - Hoàng Sào 黄巢 (?-884), - Mar 15, 2015
Bất đệ hậu phú cúc 不第後賦菊 • Sau khi thi rớt làm thơ vịnh hoa cúc - Hoàng Sào 黄巢 (?-884), - Mar 15, 2015
Đề Trương Thị Ẩn Cư (1) & (2) - Đỗ Phủ - 杜甫 - Mar 15, 2015
Tặng Tỳ - Thôi Giao - Thôi Giao - Mar 15, 2015
Tặng Khứ Tì - Thôi Giao - Mar 15, 2015