Oct 01, 2020

Đường thi Trung Quốc

Tạp Thi / Khe Chim Kêu / Tống Biệt - Vương Duy - 王 維 - Jan 16, 2017
Đăng Cao - Nguyên tác: Đổ Phủ ( 登高 ) - Đỗ Phủ - 杜甫 - Jan 14, 2017
Khốc Mạnh Hạo Nhiên - Vương Duy - 王 維 - Jan 14, 2017
Tương Tư 相 思 / Tình Ca Đậu Đỏ - Vương Duy - 王 維 - Jan 14, 2017
Trì bạn kỳ 1 - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Nov 09, 2016
Đề Đô Thành Nam Trang - Thôi Hộ (崔 護) - (742 – 805) - Feb 22, 2016
Xuân Nhật Độc Chước - Lý Bạch (701 - 762) - Feb 18, 2016
Xuân Tứ I & II - Giả Chí 賈至 (718-772) - Sep 26, 2015
Văn nhạn 聞雁 • Nghe tiếng chim nhạn - Vi Ứng Vật 韋應物 - May 01, 2015
Phùng Tuyết Túc Phù Dung Quán Chủ Nhân - Lưu Trường Khanh - 劉長卿 - Apr 30, 2015
Thu Dạ Ký Khâu Nhị Thập Nhị Viên Ngoại - Vi Ứng Vật 韋應物 - Apr 29, 2015
Mại thán ông 賣炭翁 • Ông lão mua than - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Apr 06, 2015
Đại Lâm tự đào hoa 大林寺桃花 - Hoa đào chùa Đại Lâm - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Apr 06, 2015
Khách chí 客至 • Khách đến thăm - Đỗ Phủ - 杜甫 - Apr 06, 2015
Hoa Phi Hoa - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Apr 03, 2015
Vấn Hoài Thuỷ - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Apr 03, 2015
Sơn trung lưu khách 山中留客 - Trương Húc 張旭 (khoảng 658-747), - Apr 03, 2015
Chu Trung Vũ Dạ - Bạch Cư Dị - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Apr 03, 2015
Những Bài Thơ Đường Nổi Tiếng của Trung Quốc - Nhiều Tác Giả - Mar 23, 2015
Sơn cư 山居 Sống ở núi - Lư Luân 盧綸 (748-800) - Mar 21, 2015
Cá Ăn Kiến Kiến Ăn Cá - Huy Vụ - Mar 20, 2015
Anh Vũ Châu Xuân Vọng - Thôi Đồ 崔塗 (854-?) - Mar 20, 2015
Xuân tịch lữ hoài - Thôi Đồ 崔塗 (854-?) - Mar 20, 2015
Yên ca hành kỳ 1 - Thu phong 燕歌行其一-秋風 - Tào Phi 曹丕 (187-226) - Mar 17, 2015
Lữ túc 旅宿 • Trú đêm nơi lữ quán - Đỗ Mục - 杜牧 (803 - 853) - Mar 17, 2015