Dec 01, 2020

Tác giả

Nhà Quê

Email   trongbtran@yahoo.com

Họ Tên NhàQuê

Thành phố Bridgeport

Tất cả các bài của tác giả Nhà Quê:

Chùm Thơ Đường Luật Thể Loại Ngũ Bộ Xa Luân - Đường thi Trung Quốc - Sep 12, 2020
Đông Tây Nam Bắc -Bài họa: Viễn khách hồi hương /Thế Cuộc Nhân Sinh - Thơ xướng họa - Sep 12, 2020
Chùm Thơ Vui Tếu của Nhà Quê - Giải trí cuối tuần - Aug 21, 2020
Hành Trình - Thơ mới hiện đại VN - Aug 12, 2020
Tản Mạn Sắc Màu & bài họa:Trúc Giang - Thơ xướng họa - Aug 01, 2020
Hạ Xanh/ Nói Với Dòng Sông Thương Tích/ Nói Với Mùa Môi Sinh Ngộ Độc/ Trong Tâm Bão - Thơ mới hiện đại VN - Jul 23, 2020
Đi & Ở - Chùm Thơ Thất Ngôn Bát Cú của Nhà Quê - Đường thi Việt Nam - Jul 19, 2020