Dec 11, 2019

Tác giả

Trương Tịch - 張籍 (768-830)
Trương Tịch 張籍 (768-830), người Hoài Châu, một đời làm quan khá thuận lợi. Ông là bạn thân của Bạch Cư Dị, Đỗ Phủ, Nguyên Chẩn, Bùi Độ. Ông từng làm Quốc Tử tư nghiệp.

Tất cả các bài của tác giả Trương Tịch - 張籍 (768-830):

Chinh phụ oán 征婦怨 - Đường thi Trung Quốc - Mar 28, 2013
Bạch đầu ngâm 白頭吟 - Đường thi Trung Quốc - Mar 27, 2013
Tiết Phụ Ngâm 節婦吟  - Đường thi Trung Quốc - Feb 23, 2013