Jul 31, 2021

Tác giả

Hoàng Sào 黄巢 (?-884),
Hoàng Sào 黄巢 (?-884), người Sơn Đông, năm Càn Phủ đời Đường Hy Tông thứ 2 (875) cùng Vương Tiên Chi lãnh đạo nông dân khởi nghĩa, trước sau trên mười năm, có lần đánh phá kinh đô Trường An. Là một lãnh tụ nông dân nổi tiếng thời cổ đại Trung Quốc.

Hoàng Sào là một bậc văn võ kiêm toàn. "Toàn Đường thi" chỉ còn chép 3 bài tuyệt cú. Về võ công, quân khởi nghĩa do ông lãnh đạo từ năm 878 đã chiếm được nhiều tỉnh thành và nhất là đã chiếm được kinh đô Trường An từ năm 880 đến năm 884, vua Đường Hy Tông phải chạy vào đất Thục lánh nạn.

Tất cả các bài của tác giả Hoàng Sào 黄巢 (?-884),:

Tự đề tượng 自題像 - Đường thi Trung Quốc - Mar 15, 2015
Đề cúc hoa 題菊花 - Đường thi Trung Quốc - Mar 15, 2015
Bất đệ hậu phú cúc 不第後賦菊 • Sau khi thi rớt làm thơ vịnh hoa cúc - Đường thi Trung Quốc - Mar 15, 2015