Jan 24, 2021

Đường thi Trung Quốc

Đăng U Châu Đài Ca
Trần Tử Ngang 陳子昂 (661-702) * đăng lúc 07:36:40 PM, Mar 14, 2015 * Số lần xem: 2122
Hình ảnh
#1


              Đăng U Châu Đài Ca


                          

 七言古詩 

陳子昂 

登幽州臺歌 

前不見古人, 
後不見來者; 
念天地之悠悠, 
獨愴然而涕下。 

Đăng U Châu Đài Ca 

Tiền bất kiến cổ nhân 
Hậu bất kiến lai giả 
Niệm thiên địa chi du du 
Độc sảng nhiên nhi thế hạ 

-- Bản dịch của Trần Trọng San -- 

Bài Ca Lên Đài U Châu 

Ngoảnh lại trước: người xưa vắng vẻ 
Trông về sau: quạnh quẽ người sau 
Ngẫm hay trời đất dài lâu 
Mình ta rơi hạt lệ sầu chứa chan 

--Bản dịch của Tương Như -- 

Người trước chẳng thấy ai, 
Người sau thì chưa thấy. 
Gẫm trời đất thật vô cùng, 
Riêng lòng đau mà lệ chảy. 

-- Bản dịch của Trần Trọng Kim -- 

Trước chẳng thấy người xưa, 
Sau chẳng thấy ai cả. 
Ngẫm trời đất thăm-thẳm sao! 
Riêng xót-xa lệ lã-chã. 

-- Bản dịch của Phụng Hà -- 

Nhìn trước, cổ nhân chẳng thấy đâu, 
Trông lui, lại chưa có người sau. 
Ngẫm cõi đất trời vô cùng tận, 
Một mình nhỏ lệ, lòng quặn đau. 

-- Bản dịch của Nguyễn Minh -- 

Nhìn về trước không thấy người thời cổ 
Ngoảnh về sau chưa thấy bóng ai qua 
Ngẫm đất trời ôi sao quá bao la 
Tủi thân phận đơn côi mà rơi lệ. 

--Bản dịch của Anh Nguyên-- 

Lên đài U-Châu 

Nhìn trước, chẳng thấy người xưa, 
Ngó sau, nào thấy ai vừa đến đâu! 
Mịt mờ trời đất thẳm sâu, 
Mình ta thương cảm, lệ sầu tuôn rơi... 

--Bản dịch của võ văn thưởng-- 

trông về trước người xưa đâu tá 
ngoảnh lại sau cũng chẳng có ai 
nghĩ nhớ trời đất rộng dài 
mình ta thương xót trên đài lệ rơi 

--Bản dịch của Trần Tân Mỹ-- 

Trước, không nhìn thấy người xưa 
Sau, không thấy những người chưa ra đời 
Hiểu rằng vô tận đất trời 
Một mình thương cảm, lệ rơi khôn cầm 

--Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu-- 

Trước, chẳng thấy người xưa, 
Sau, chẳng thấy ai nữa. 
Ngắm trời đất thật mang mang, 
Lòng xót xa mà lệ ứa... 

-- Bản dịch của Viên Thu -- 

Người xưa trước đã thấy đâu, 
Người sau chưa có,thế nào thấy nhau. 
Bao la trời đất nhiệm mầu, 
Lòng riêng thương cảm lệ sầu chứa chan. 

-- English Version -- 

On Climbing You-Chou Terrace 

Ahead I cannot see the ancient faces, 
Behind I cannot see the coming sages. 
I brood upon the endlessness of Nature, 
Lonely and sick at heart, with falling tears. 

The Ancients 

-- Translated by Robert Payne -- 

I look before, and do not see the ancients 
Looking after, I do not the the coming ages 
Only Heaven and Earth will last forever 
Alone I lament, and my tears fall down 

--Bản dịch của Trần Minh Tú-- 

Nhìn trước chẳng thấy người xưa 
Nhìn sau người mới vẫn chưa thấy hình 
Mênh mông trời đất buồn tình 
Riêng ta thương cảm thình lình lệ rơi 

--Bản dịch của Mai Lộc-- 

Trông phiá trước người xưa đà vắng , 
Ngoảnh về sau cũng chẳng bóng người . 
Nghĩ suy vô tận Đất Trời , 
Một mình sầu thảm , lệ rơi khôn cầm 

Nguon http://www.hoasontrang.us/tangpoems/


           

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.