Sep 19, 2019

Tác giả

Tha Nhân
from: Luong Tran
thanhantcl72@gmail.com
to: Saimon Ly
saimonchunhan@gmail.com

Tha Nhan

thanhantlc70@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Tha Nhân:

Mau Vùng Dậy ! - Thơ đấu tranh - Jun 26, 2018
Chúc Mừng Năm Mới & Bài họa:Giữ Cố Hương - Thơ xướng họa - Feb 17, 2015
Đồng Bào Hỡi Cùng Nhau Đứng Dậy - YouTube - Jan 28, 2013
Khi Tôi Chết Đừng Đưa Tôi Ra Biển - YouTube - Jan 28, 2013
Các Giới Vùng Lên - Thơ đấu tranh - Feb 15, 2011
Tiếng Sóng Tiền Giang - Thơ đấu tranh - Feb 14, 2011
Trung Dũng Thần.!! - Đường thi Việt Nam - Feb 14, 2011
Khi Nào…?? / Chuyện Bịt Miệng - Thơ đấu tranh - Feb 14, 2011
Nhớ Niềm Đau / - Đường thi Việt Nam - Feb 14, 2011
Tuổi Trẻ Hỡi ! Tay Ta Sức Mạnh! - Thơ đấu tranh - Feb 14, 2011
Vịnh Chú Mèo - Đường thi Việt Nam - Feb 13, 2011
CHẲNG LẼ ĐÀ QUÊN !! - THƠ THA NHÂN - Thơ mới hiện đại VN - Apr 11, 2009
NHƯ MÔT GIOT NƯỚC - Tập thơ - Apr 11, 2009