Dec 04, 2020

Tác giả

Ngù Ðèn
ko

Tất cả các bài của tác giả Ngù Ðèn:

Tết . . Tu Huyền - Thơ trào phúng - Feb 14, 2011
Trăng Tù Và Phong Kiều Dạ Bạc / Tết Kinh Tế Mới - Đường thi Việt Nam - Jan 06, 2011
Lỡ Chuyến Qua Thăm / Thăm Bạn Già - Đường thi Việt Nam - Nov 06, 2010
Tù , tớ vẫn hách - Thơ trào phúng - Oct 22, 2009
Gởi Bác Thích Dấu Huyền - Thơ mới hiện đại VN - Jul 19, 2009
Hạ Cờ Đập Cầy - Thơ trào phúng - Jul 08, 2009
Quán Bia Đời - Đường thi Việt Nam - May 29, 2009
PHONE Với Bạn Già & Chữ Phu - Thơ mới hiện đại VN - Apr 30, 2009
GỞI BÁC THƠ. NỔ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 25, 2009
Mừng Ông Ðược Nuôi heo - Thơ mới hiện đại VN - Apr 21, 2009