Apr 02, 2020

Cổ thi Việt Nam

2289-2418 - Kiều báo thù - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jun 20, 2008
2029-2288 Kiều gặp Từ Hải - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jun 20, 2008
1705-2028 Kiều và Hoạn Thư (tiếp) - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jun 20, 2008
1473-1704 Kiều và Hoạn Thư - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jun 20, 2008
1275-1472 Kiều gặp Thúc Sinh - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jun 20, 2008
1057-1274 Kiều mắc lừa Sở Khanh - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jun 20, 2008
805-1056 - Kiều rơi vào tay Tú bà & Mã Giám Sinh - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jun 20, 2008
Đằng Châu ca giả Phú Nhi ký hữu sở dữ, thư dĩ tặng chi - Cao Bá Quát - 高伯适 - Jun 19, 2008
Thăng Long Hoài Cổ - Bà Huyện Thanh Quan - Jun 19, 2008
Qua Ðèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan - Jun 19, 2008
Chùa Trấn Bắc - Bà Huyện Thanh Quan - Jun 19, 2008
Chùa Trấn Bắc - Bà Huyện Thanh Quan - Jun 19, 2008
Cảnh Chiều Hôm - Bà Huyện Thanh Quan - Jun 19, 2008
Ðề Trấn Quốc tự - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 15, 2008
Độ Hoa Phong - 渡華封 - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Jun 15, 2008
Về Bài Thơ Nam Quốc Sơn Hà - Lý Thường Kiệt (1019 -1105) - Jun 13, 2008
Ngôn hoài - 言懷 - Không Lộ thiền sư - 空 路 禪 師 - Jun 12, 2008
Thị đệ tử - 示弟子 - Vạn Hạnh thiền sư - 萬行禪師 - Jun 12, 2008
Ký Thanh Phong am tăng Ðức Sơn - Trần Thái Tông - 陳太宗, (1218-1277) - Jun 10, 2008
Xuất dương lưu biệt - Phan Bội Châu (1867 -19400) - Jun 10, 2008
Thu dạ đối nguyệt - 秋夜對月 - Phan Bội Châu (1867 -19400) - Jun 10, 2008
An Mai quân - Phan Bội Châu (1867 -19400) - Jun 10, 2008
Nam Quốc Sơn Hà - Lý Thường Kiệt (1019 -1105) - Jun 09, 2008