Dec 12, 2019

Tác giả

Ly Khách

Tất cả các bài của tác giả Ly Khách:

Ô Nhiễm Ngược Xuôi - Thơ đấu tranh - Jul 03, 2010
BÓP - Thơ đấu tranh - May 27, 2010
Chọn Hiện Vật Gởi 1000 Năm Sau - Thơ đấu tranh - May 27, 2010
Quốc Hận - Thơ đấu tranh - Apr 01, 2010
Rất Nhiều Và Rất Ít - Thơ đấu tranh - Mar 24, 2010
Công Chúa Và Những Chú Lùn - Thơ đấu tranh - Mar 23, 2010
Chúc Tụng - Thơ xướng họa - Mar 22, 2010