Dec 14, 2017

Tác giả

Lê Kim Thượng
Hình ảnh
#1
#2
Sinh Lê
lekimthuongtho@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Lê Kim Thượng:

Phù Vân 1 - 2 - 3 - Thơ mới hiện đại VN - Dec 11, 2017
Góc Khuất 1 - 2 - 3 - Thơ mới hiện đại VN - Nov 28, 2017
Nhân Gian 1 - 2 - 3 - Thơ mới hiện đại VN - Nov 13, 2017
Liêu Trai 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Nov 05, 2017
Lãng Du 1 - 2 - 3 - Thơ mới hiện đại VN - Oct 24, 2017
Quả Phụ 1 - 2 - 3 - Thơ mới hiện đại VN - Oct 17, 2017
Quê Người 1 - 2 - 3 - Thơ mới hiện đại VN - Sep 13, 2017
Bóng Hồng 1 - 2 - 3 - Thơ mới hiện đại VN - Aug 31, 2017
Thạch Thảo 1 - 2 - 3 - Thơ mới hiện đại VN - Aug 18, 2017
Phượng - Loan 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Aug 10, 2017
Vọng Phu 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Aug 04, 2017
Thơ Tình Lục Bát Mắt Nai 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Jul 26, 2017
Đôi Bờ 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Jul 19, 2017
Thơ Tình Lục Bát 2017 / Hương Trinh 1-2 - Thơ mới hiện đại VN - Jul 12, 2017
Quạt Lan Châu 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Jul 04, 2017
Khúc Tự Tình - Thơ mới hiện đại VN - Jun 26, 2017
Sài Môn 1 & 2 - Thơ mới hiện đại VN - Jun 22, 2017
Nguyệt Ca 1 - 2 - 3 - Thơ mới hiện đại VN - Jun 02, 2017
Huyền Hoặc 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - May 22, 2017
Trăng Gầy 1 - 2 - 3 - Thơ mới hiện đại VN - May 05, 2017
Trang Đài 1 - 2 - 3 - Thơ mới hiện đại VN - Apr 25, 2017
Vườn Mộng - Thơ mới hiện đại VN - Apr 16, 2017
Phiêu Bồng - Thơ mới hiện đại VN - Apr 10, 2017
Góc Biển - Thơ mới hiện đại VN - Apr 03, 2017
Dệt Mộng - Thơ mới hiện đại VN - Mar 27, 2017
Bâng Khuâng - Thơ mới hiện đại VN - Mar 16, 2017
Hoàng Lan - Thơ mới hiện đại VN - Mar 06, 2017
Lục Bát Trăng 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Feb 26, 2017
Quê Xa - Thơ mới hiện đại VN - Feb 18, 2017
Chùm Lục Bát Xuân 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Jan 07, 2017
Tình Khúc 9 - 10 - Thơ mới hiện đại VN - Dec 28, 2016
Tình Khúc 7 - 8 - Thơ mới hiện đại VN - Dec 12, 2016
Chùm Lục Bát Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Nov 28, 2016
Chiêm Bao - Thơ mới hiện đại VN - Nov 21, 2016
Tình Khúc 5 – 6 - Thơ mới hiện đại VN - Nov 12, 2016
Thơ  Tình  Lục  Bát  - Tình   Khúc  3 – 4 - Thơ mới hiện đại VN - Oct 28, 2016
Bụi Trắng - Thơ mới hiện đại VN - Sep 24, 2016
Mê Trầm - Thơ mới hiện đại VN - Sep 17, 2016
Tình Khúc 1 – 2 - Thơ mới hiện đại VN - Sep 12, 2016
Vọng Cố Nhân - Thơ mới hiện đại VN - Sep 04, 2016
Đêm Thánh - Thơ mới hiện đại VN - Aug 15, 2016
Nguyệt Bạch - Thơ mới hiện đại VN - Aug 02, 2016
Bóng Xế - Thơ mới hiện đại VN - Jul 26, 2016
Vấn Vương - Thơ mới hiện đại VN - Jul 18, 2016
Lục Bát Trăng - Thơ mới hiện đại VN - Jul 10, 2016
Bội Thề - Thơ mới hiện đại VN - Jul 01, 2016
Đất Hứa / Cõi Mộng - Đường thi Việt Nam - Jul 01, 2016
Tình Đầu / Vu Quy - Đường thi Việt Nam - Jun 25, 2016
Lỗi Hẹn - Thơ mới hiện đại VN - Jun 25, 2016
Niết Bàn / Cõi Bụt - Đường thi Việt Nam - Jun 18, 2016