Feb 26, 2021

Tác giả

Vương Tích 王績 (585(?)-644(?)
Vương Tích 王績 (585(?)-644(?)) tên chữ là Vô Công 無功, hiệu Đông Cao tử 東皋子, người Long Môn 龍門 Giáng Châu 絳州 (nay thuộc huyện Giáng Châu 龍門, tỉnh Sơn Tây 山西, Trung Quốc). Ông là một thi nhân đời Sơ Đường.

Tất cả các bài của tác giả Vương Tích 王績 (585(?)-644(?):

Quá tửu gia kỳ 4 過酒家其四 • Qua quán rượu kỳ 4 - Đường thi Trung Quốc - Mar 14, 2015
Quá Tửu Gia ngũ thủ kỳ tam - Đường thi Trung Quốc - Mar 13, 2015
Quá tửu gia kỳ 1 過酒家其一 • Qua quán rượu kỳ 1 - Đường thi Trung Quốc - Mar 13, 2015
Độc chước 獨酌 • Uống rượu một mình - Đường thi Trung Quốc - Mar 13, 2015