Oct 02, 2022

Tác giả

Sài Môn Lý Thu
Lý Thu

Tất cả các bài của tác giả Sài Môn Lý Thu:

Hòn Đá Ba Sinh và các Bài Hoạ của thi hữu - Thơ xướng họa - Jun 12, 2017
Lẽ Nào Làm Kiếp Hư Sinh - Thơ mới hiện đại VN - Jun 02, 2017
Gửi Cố Nhân Hà Quân - Thơ chuyển thể - May 02, 2017
Tư Bản Được Sao ? - Thơ trào phúng - Feb 25, 2017
Đừng Đòi Mất Công ! - Thơ trào phúng - Feb 25, 2017