Dec 05, 2020

Tác giả

Cao Thích - 高適 (702-765)
tiểu sử tác giả

Cao Thích 高適 (702-765), tên chữ là Đạt Phu 達夫, người Thương Châu (nay là tỉnh Hà Bắc). Năm Khai Nguyên thứ 22 ( Đường Huyền Tông), ông theo giúp Tín An Vương lên biên tái đánh giặc Khiết Đan, sau đó lại đi du ngoạn ở vùng Hà Nam. Cho đến năm 40 tuổi, Cao Thích còn lận đận, sống đời áo vả lang thang đây đó. Sau đó được người cất nhắc, thi đỗ hữu đạo quan và được lên làm quan ở Trường An. Ông được giữ chức huyện úy. Tâm tính ông không hợp với chức này, thường làm thơ than thở. Sau đó thăng Tiết độ sứ ở Hà Tây. Khi An Lộc Sơn nổi loạn, ông tắt đường đến với Huyền Tông ở Hà Trì, dâng thư nói về nguyên nhân thất bại ở cửa ải Đồng Quan được làm Gián nghị đại phu. Sau có công đánh dẹp Vĩnh Vương Lý Lân, được Đường Túc Tông thăng tước hầu ở Bột Hải.

Ông đi nhiều, thông cảm với nỗi khổ của dân chúng nên thơ có tính hiện thực khá cao. Ông miêu tả đời sống điêu linh của dân chúng và phơi trần những cảnh bất công, bất hợp lí của xã hội đượng thời.

Cao Thích cũng thích lối thơ cảm hoài, vịnh sử, nhưng đặc sắc của thơ Cao Thích chính là những bài thơ đầy khí phách về biên tái.

Yên Ca hành, là bài thơ được các binh sĩ truyền tụng và nhiều người yêu thích.

Tất cả các bài của tác giả Cao Thích - 高適 (702-765):

Yên Ca Hành - 燕歌行 - Đường thi Trung Quốc - Mar 31, 2013
Tống Lý thiếu phủ biếm Giáp Trung, Vương thiếu phủ biếm Trường Sa - Đường thi Trung Quốc - Mar 30, 2013
Biệt Đổng Đại kỳ 1 & Biệt Đổng Đại kỳ 2 - Đường thi Trung Quốc - Mar 30, 2013