Dec 01, 2020

Tác giả

Thấu Tâm Can
ko

Tất cả các bài của tác giả Thấu Tâm Can:

Bài hát BÃO LỤT Tại QUEENSLAND - Tin tức - Feb 22, 2011
Ai đã giết các em!!! - Thơ đấu tranh - Jan 11, 2010
Đất nước nầy không phải của riêng ! - Thơ đấu tranh - Jul 23, 2009
Ta nêu đích danh : Bọn giặc thù truyền kiếp ! - Thơ đấu tranh - Jul 23, 2009
Xứng danh Con Cháu LẠC HỒNG ! - Thơ đấu tranh - Jun 01, 2009
Hỡi Cộng Sản Việt Nam ! - Thơ đấu tranh - Jun 01, 2009
Cao Nguyên, tôi gọi tên em ! / Nhị Sa, tôi gọi tên em ! - Thơ mới hiện đại VN - May 25, 2009
Lật qua Trang Sử Mới - Thơ đấu tranh - May 24, 2009
Nhất tề khai phóng Quê Hương - Thơ mới hiện đại VN - May 18, 2009
Ta Hãy Cất Tiếng Nói - Thơ mới hiện đại VN - May 18, 2009
THƠ THẤU TÂM CAN - Thơ mới hiện đại VN - Apr 08, 2009
Nhớ Tháng Tư Đen - Thơ mới hiện đại VN - Mar 20, 2009