Nov 30, 2020

Tác giả

Trương Húc 張旭 (khoảng 658-747),
Trương Húc 張旭 (khoảng 658-747), tên chữ Bá Cao 伯高. Ông xuất thân tại Ngô Huyện 吳縣 Giang Tô 江蘇. Năm Khai Nguyên làm quan đến Thường thục uý 常熟尉, về sau thăng đến Kim Ngô trưởng sử 金吾長史, người đời thường gọi là Trương trưởng sử.

Ông là một nhà thư pháp, chuyên lối chữ thảo, người đời xưng là Thảo thánh.

Tất cả các bài của tác giả Trương Húc 張旭 (khoảng 658-747),:

Sơn trung lưu khách 山中留客 - Đường thi Trung Quốc - Apr 03, 2015
Đào Hoa Khê - Thơ dịch - Apr 15, 2011