Dec 01, 2020

Tác giả

Huệ Thu & Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Huệ Thu & Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Tất cả các bài của tác giả Huệ Thu & Hạ Thái Trần Quốc Phiệt:

Chiều - Thơ xướng họa - Aug 18, 2020
Chơm Chớp Mắt Chiều & Cảm Tác y vận - Thơ xướng họa - Aug 16, 2020
5 Bài Lục Bát Làm Mau & 5 Bài Lục Bát Họa Mau - Thơ xướng họa - Nov 11, 2017