Dec 03, 2020

Tác giả

Thôi Đồ 崔塗 (854-?)
Thôi Đồ 崔塗 (854-?) tự Lễ Sơn 禮山, người nay thuộc Phú Xuân, Chiết Giang, không rõ năm sinh và năm mất. Ông đỗ tiến sĩ vào năm Quang Khởi thứ 4 đời Đường Hy Tông. Cuối đời phiêu bạc, từng chu du khắp dải Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Thơ đa phần lấy đề tài sinh hoạt phiêu bạc, thơ 1 quyển.

Tất cả các bài của tác giả Thôi Đồ 崔塗 (854-?):

Anh Vũ Châu Xuân Vọng - Đường thi Trung Quốc - Mar 20, 2015
Xuân tịch lữ hoài - Đường thi Trung Quốc - Mar 20, 2015