Nhớ lại năm nào trên cỏ bay, 
Hết mang áo giáp, áo tăng thay. 
Bên cầu thăm thẳm nào ai biết, 
Riêng tựa lan can ngắm cuối ngày.