Dec 01, 2020

Tác giả

Trịnh Cốc 鄭谷 (849-911)

Trịnh Cốc 鄭谷 (849-911) tên chữ là Thủ Ngu 守愚, người Viên Châu, Giang Tây (nay thuộc Nghi Xuân).

Tất cả các bài của tác giả Trịnh Cốc 鄭谷 (849-911):