Jan 20, 2020

Thơ xướng họa

Tấm Gương Bình Thuận / Huệ Thu & Ly Châu họa
Ngô Ðình Chương * đăng lúc 01:05:33 AM, Jun 22, 2018 * Số lần xem: 330
Hình ảnh
#1
#2

 


  


Tấm Gương Bình Thuận

Trai hùng,gái liệt Lạc Long đâu
Chưa chịu ra tay đuổi giặc Tàu
Bởi lẽ ta nên mắt đổi mắt
Nếu không chúng sẽ tằm ăn dâu
Xuống đường,đòi đất quân phù thủng
Chỉ mặt,vây nhà bọn mọt sâu
Bình Thuận phen nầy gương cả nước
Xin đừng để mẹ Việt thêm đau

Ngô Đình Chương

Huệ Thu Họa

Thị thành, thôn xóm, dẫu đâu đâu
Dân Việt mình luôn ghét lũ Tàu
Gặp chúng không ai nhìn trọn mắt
Chuyện đời có nó ngó đồng dâu!
Tàu Phù đồng nghĩa con vi khuẩn
Chệt Lú cũng là cái mọt sâu!
Đứng dậy!  Bà con ơi đứng dậy
Đánh tan bọn chúng, đánh cho đau!

huệthu

Ly Châu họa :
NOI GƯƠNG BÌNH THUẬN

Chín chín năm trời có ngắn đâu!
Âm mưu bán đất bọn Cộng Tàu?
Ngàn xưa tham vọng dầy trang sử
Hiện tại mưu đồ lắm biển dâu
Cứu nước vung gươm vùng đứng dậy
Vì dân quyết chí trả thù sâu
Toàn quốc hãy theo gương Bình Thuận
Diệt bọn gian tà gây khổ đau.

Ly Châu


See the source image

              

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Họa Thơ
NOI GƯƠNG BÌNH THUẬN
Chín chín năm trời có ngắn đâu!
Âm mưu bán đất bọn Cộng Tàu?
Ngàn xưa tham vọng dầy trang sử
Hiện tại mưu đồ lắm biển dâu
Cứu nước vung gươm vùng đứng dậy
Vì dân quyết chí trả thù sâu
Toàn quốc hãy theo gương Bình Thuận
Diệt bọn gian tà gây khổ đau.
Ly Châu