Mừng Sinh Nhật Chị Huệ Thu
 
Đôi dòng kính chúc chủ Sài Môn
Sinh nhật yêu thương chất ngập hồn.
Cửa gỗ sân si mau quét sạch
Thi đàn oán hận sớm vùi chôn
Cho tim Lạc Việt ngừng quay quắt
Để máu Rồng Tiên chảy dập dồn.
Bạn hữu hợp quần thơ với phú
Sớm chiều chia sẻ những hàn ôn.

     HV 10/05/18