Theo đường link của thi huynh Hạ Thái Trần Quốc Phiệt gởi trên email. Quỳnh có vào đọc bài thơ

 Tuyệt thế tài hoa ... Khuất Ngã Huệ Thu Lục Bát, và đã mạo muội làm bài họa:


Cảo Thơm Lần Giở Trước Đèn*


Những tưởng cũ xưa bỏ lại rồi
Chân thường giá trị vẫn truyền thôi
Cảo hương rực ngát nguồn thanh thủy
Tâm xạ lừng thơm cõi khoáng đời
Cũng bước thung thăng miền tục cảnh
Nên lòng lãng đãng chốn trùng khơi
Hồn nhiên khách lữ luôn ngày mới
Vi diệu nhân tình mãi nụ tươi
Dưới ánh đèn nay ngời ngữ lục
Mà danh vạn thuở đã vang lời


Lý Đức Quỳnh